Medbestämmande

Enligt överenskommelse med våra centrala motparter ska MB-grupper inrättas i företagen. MB-gruppen är en lokal facklig organisation i intressefrågor som faller inom medbestämmandelagens §§ 11, 12, 19 och 21.

MB-gruppen ska också handlägga frågor som gäller avtalet om anställningsskydd i samband med in- och utlåning av arbetare, uppsägningar pga arbetsbrist (uppsägningar pga personliga skäl handläggs av regionerna) permitteringar och underrättelser.

Efter förslag från berörda medlemmar utser Byggnads region de ledamöter som ska ingå i MB-gruppen. De och övriga fackliga förtroendemän ska utföra sitt uppdrag enligt förbundets och regionens anvisningar.

Därför är det viktigt med starka MB-grupper

Utvecklingsavtalet (UVA)

För Byggnads avtalsområden finns ett branschanpassat utvecklingsavtal. Avtalet ger genom lokala överenskommelser medlemmarna rätt att påverka arbetsorganisation och teknisk utveckling samt att ha inflytande över företagets ekonomi och resursfrågor.

Avtalet ger Byggnads rätt att ordna fackmöten på betald tid under ordinarie arbetstid, eller efter arbetstidens slut med övertidsersättning.

Byggnads medlemmar har rätt att genom sin lokala organisation/MB-grupp utse förtroendemän som på ett organiserat sätt ska medverka vid planering av kommande projekt.

Uppdaterad: