RUK, Väst

RUK, Väst

Ledamot i regional ungdomskommitté

RUK består av två representanter från varje lokal ungdomsklubb. Ordförande och sekreterare i RUK väljs av regionfullmäktige.

Nominering till uppdragen sker på sedvanligt sätt. De som väljs ska vara under 30 år och inte ha en anställning i organisationen vid valtillfället. Mandattiden är två år. Ordföranden är adjungerad i regionstyrelsen. Sekreteraren är ordförandens suppleant på alla poster. Det är viktigt att ordföranden har erforderlig tid för sitt uppdrag. En rekommendation är att den motsvarar minst en 25-procentig tjänst och i det arbetet ingår samordning kring skolinformation, planering och genomförande av regional ungdomsutbildning och övriga aktiviteter, RUK-möten, regionssty relsemöten etc. RUK:s kontaktperson är den ungdomsansvarige på regionen.

Arbetsuppgifter:

  • Ordföranden samordnar skolinformationen tillsammans med den som är ansvarig.
  • Uppföljning av avgångselever när de börjar betala medlemsavgift.
  • Ordföranden representerar regionen i den centrala ungdomskommittén.
  • Anordna regional ungdomsutbildning.
  • Genomföra regionala aktiviteter som mässor, festivaler osv.
  • Medverka och nätverka med andra organisationer inom arbetarrörelsen.
  • RUK nominerar till ordförandeposten i CUK inför den centrala ungdomskonferensen.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Ordförande:
Påfarten, kod 198
Min Arena, kod 481
Vägen framåt, kod 199

Sekreterare:
Påfarten, kod 198
Vägen framåt, kod 199

Ledamot:
Påfarten, kod 198
Vägen framåt, kod 199

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Sekreterare & Ledamot:
Min Arena, kod 481

Alla:
Makthantverket, kod 197

LO/ABF-utbildningar: Krav

Skolinformatörsutbildning, kod 586

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Ordförande:
Insikter, kod 23
Ledarskap, kod 220
Ordförandeutbildning - ABF, kod 11
Någon av LOs OM-utbildningar (ungdomsutbildningar som behandlar bland annat försäkringar, främlingsfientlighet och global rättvisa)

Sekreterare:
Insikter, kod 23
Sekreterarutbildning - ABF, kod 11
Någon av LOs OM-utbildningar (ungdomsutbildningar som behandlar bland annat försäkringar, främlingsfientlighet och global rättvisa)

Ledamot:
Insikter, kod 23
Någon av LOs OM-utbildningar (ungdomsutbildningar som behandlar bland annat försäkringar, främlingsfientlighet och global rättvisa)

Uppdaterad: