Damm – det dolda hotet

Kvartsdamm är ett osynligt men livsfarligt ämne som många människor kommer i daglig kontakt med på sina arbetsplatser. Det handlar om yrkesarbetare inom framför allt anläggningarbete, byggnadsarbete och industriarbete.

Riskerna uppkommer i samband med inandning av mycket små partiklar, som bland annat kan orsaka ärrbildning och olika inflammationer i lungvävnaden.
Exempel på verksamheter där kvartsdamm återfinns är enligt Arbetsmiljöverkets information bland annat mineralutvinning, grus- och berghantering, betong- och betongvaruindustri och stenindustri. Kvartsdamm förekommer även i byggnads- och anläggningsarbete, stål- och metallframställning, och verksamheter vid gjuterier och asfaltverk.

Långvarig exponering av kvartsdamm kan leda till allvarliga sjukdomar som lungcancer, KOL och silikos. Dessutom kan det leda till olika hjärt- och kärl- och njursjukdomar.

Så sent som i sommaren 2017 skev LO till Arbetsmiljöverket och presenterade en rad belägg för riskerna med kvartsdamm, samtliga med exempel från vetenskaplig litteratur och expertis på området. Några av slutsatserna:

  • KOL drabbar minst en halv miljon i Sverige och diagnostiseras ofta i ett ganska sent skede. Minst 400 000 kan ha KOL utan att veta om det. Årligen avlider 3 000 i sjukdomen. Enligt arbetsmiljöverkets egna siffror kan så många som 90 av dessa dödsfall härledas till exponering av kvartsdamm i arbetet.
  • I Storbritannien beräknas exponering för kvartsdamm årligen ge 800 fall av lungcancer. Om risken är densamma i Sverige skulle vi ha omkring 144 fall av lungcancer orsakade av kvartsexponering.
  • Det beräknas att 3,5 procent av all reumatoid artrit bland män är orsakad av yrkesmässig kvartsexponering. Det innebär att 700 av de totalt 20 000 män som idag har sjukdomen har fått den genom inandning av kvartsdamm.

Räknar man om de amerikanska erfarenheterna till svenska förhållanden så orsakar yrkesmässig långvarig kontakt med kvartsdamm hundratals dödsfall per år enbart i cancer, KOL, silikos och njursjukdomar.

Därtill kommer mer svårbedömda risker med olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar.

SYMF konstaterar att en halvering av dagens gränsvärde (från 0,1 mg till 0,05 kvarts per kubikmeter luft) är ett första nödvändigt steg. Det skulle kunna förhindra upp till 30 dödsfall per år.

Vi representerar tusentals medlemmar som dagligen utsätts för kvartsdamm i sina arbeten. Halter som, trots att de är godkända, utsätter dem för oförsvarliga risker.

Gränsvärden fyller en viktig funktion för att sätta press på företag och arbetsgivare, eftersom sanktioner kan utdömas vid överträdelse. Men gränsvärden är verkningslösa om de är satta allt för högt.

Uppdaterad: