Tre experter om damm

Varje dag exponeras tusentals byggnadsarbetare för kvarts- och annat farligt byggdamm. Vilket vi vet kan leda till ohälsa och allvarliga sjukdomar som stendammslunga, KOL och lungcancer. Tre experter svarar på frågor om damm.

Att dammiga arbetsmiljöer är ett stort problem i byggbranschen vet vi. Mätningar har visat att tusentals byggarbetsplatser överskrider gränsvärdet för kvartsdamm dagligen. Den som bilar betong inomhus kanske skyddar andningsvägarna med en godkänd mask, men tänker inte på att kollegan som står några meter bort också utsätts för det skadliga dammet.

Ska man vara rädd för allt damm eller vilket damm är farligast?

– Dammiga miljöer är orsak till många vanliga sjukdomar tex svår astma och andnöd. Farligast är kvartsdamm. Mineralet kvarts finns i betong och frigörs exempelvis vid rivningsarbeten och sågning av betong. Dammet som virvlar upp kan orsaka lungsjukdom. Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandet och bedöma riskerna. Om det finns risk för kvarts och dammexponering skall risken elimineras och arbetsgivaren skall skydda arbetstagarna mot riskerna. God ventilation och godkänd skyddsmask är ett måste, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig Byggnads.

Vad gör Byggnads för att skydda sina medlemmar?

Byggnads tar löpande del av den senaste forskningen kring allvarliga arbetsmiljösjukdomar. Utöver att tillhandahålla informationsmaterial via trycksaker, webb, mail och sociala medier utbildar vi hela landets arbetsmiljöansvariga, som i sin tur utbildar våra ca 6000 förtroendevalda kring hur farligt dammet är. Meningen är sedan att våra 100 000 medlemmar ska känna sig tillräckligt informerade för att kräva ordentligt skydd från sin arbetsgivare. För arbetsgivaren är alltid ansvarig för att tillhandahålla en säker arbetsmiljö för sina anställda och att göra riskbedömningar. Varje år tvingas arbetsgivare betala 100 000-tals kronor till Arbetsmiljöverket på grund av slarv med riskbedömningar. Varje år driver Byggnads försäkringsärenden för våra medlemmars räkning.

Arbetsmiljöverket, ni har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner. Hur ser ni på det här?

– Det är inte bra, säger Gustaf Bäck, sakkunnig inom asbest och kvarts på Arbetsmiljöverket. Man måste vara medveten om att kvartsdamm kan orsaka allvarliga sjukdomar på sikt. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvarts så är arbetsgivaren skyldig att se till att det görs en riskbedömning och att åtgärder genomförs så att exponeringen för kvartshaltigt damm blir så låg som möjligt.

Hur har ni jobbat vidare med byggdamm?

– Företagen har fått krav på sig att åtgärda de brister som konstaterats vid inspektionerna. Vi kommer att utvärdera resultatet från inspektionsprojektet och se vad som ytterligare skulle kunna göras för att förbättra förhållandena, säger Gustaf Bäck.

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Stockholms läns landsting, informerade sommaren 2015 om en förhöjd risk för sjukdom för arbetare som utsatts för damm. Hur ser det ut nu 2018?

– Vi hade en förhoppning att det hygieniska gränsvärdet för kvarts skulle halveras i samband med att den nya gränsvärdeslistan trädde i kraft i augusti 2018. Det skulle ha inneburit en väsentligt minskad risk för arbetstagarna som jobbar med stendamm. Nu valde Arbetsmiljöverket att behålla det höga gränsvärdet, säger Marie Lewné, certifierad yrkeshygieniker på CAMM. Det innebär att de oacceptabelt höga riskerna kvarstår för arbetstagare som arbetar under många år i arbetsmiljöer med "godkända" kvartsnivåer. Vi hoppas att AV fortsätter att vara aktiva vad gäller inspektionerna gällande kvartsföreskriften och att man följer upp att bristerna åtgärdas. Och att man på sikt omprövar beslutet att inte sänka gränsvärdet.

Med start 2019 kommer ni att göra kvartsmätningar på byggarbetsplatser i syfte att undersöka om kvarts ger påverkan på hjärt- och kärlsystemet. Berätta!

– Vi kommer att mäta hur mycket kvarts byggnadsarbetare utsätts för, en grupp med hög exponering och en med låg. Vi kommer också att ta prover och mäta blodtryck på personalen, före och efter arbete, säger Marie Lewné. Målsättningen är att kunna visa om det finns en koppling mellan exponering för kvartsdamm och påverkan på hjärt/kärlsystemet. En påverkan som kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke. Vi vill gärna komma i kontakt med byggföretag inom Stockholmsområdet som är intresserade av att medverka. Maila karin.grahn@ki.se eller ring 08-123 372 26.

Om man massutbildar arbetsmiljöansvariga på företag. Kan man då redan i planeringsstadiet förebygga risker med damm?

– Vi tror absolut att kunskap om både risker och hur man skyddar sig kan påverka hur man planerar jobbet och hur man sedan faktiskt jobbar. Vi på Centrum för arbets- och miljömedicin har haft en mängd kortare seminarier för byggfolk för att sprida kunskap. Vi tar upp både medicinska risker, berättar om föreskriften och andningsskydd, säger Marie Lewné. Finns det önskemål kan vi fortsätta med det (inom Stockholms län). Helst har vi gemensam information för både arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Kontakta oss i så fall via vår hemsida (camm.sll.se) eller direkt till Karin Grahn (se ovan).

Uppdaterad: