Byggnads organisation för säker arbetsmiljö

De förtroendevalda skyddsombuden, skyddskommitté och MB-ledamöter samt regionernas RSO (Regional Skyddsombud) bildar stommen i Byggnads arbetsmiljöarbete.

Inom Byggnads arbetsmiljöverksamhet finns också cirka 140 regionala skyddsombud spridda över hela landet. Deras huvudsakliga uppgift är att arbeta med de mindre arbetsplatserna som inte har någon egen skyddsorganisation.

Med den situation som alltjämt råder inom branschen, med fler mindre arbetsplatser och allt kortare byggtider, har stressen tilltagit och olycksfallen och tillbuden blivit fler. Detta har i sin tur inneburit att de regionala skyddsombudens verksamhet ökat.

På central nivå, på förbundskontoret i Stockholm, finns Byggnads ombudsmän med ansvar för arbetsmiljöfrågor. De ägnar sig främst åt att arbeta med övergripande policyfrågor, utredningar och att bevaka utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Vidare arbetar de förebyggande med olika arbetsmiljöfrågor för att få bättre och säkrare arbetsplatser.

Vad gör Byggnads för arbetsmiljön?

Byggnads gör årligen särskilda satsningar på arbetsmiljön. Varje år har några specifika frågor stått i fokus och fått särskild uppmärksamhet. Som exempel kan nämnas arbetsmiljöplaner, företagshälsovård, fallolyckor, ställningar, asbest, kvartsdamm och ergonomi. Ett år stod skyddsombuden i centrum för satsningen.

Målet för Byggnads arbetsmiljöarbete är att förbättra byggnadsarbetarnas arbetsmiljö, mätt i minskad sjukfrånvaro, färre arbetsolyckor, färre arbetssjukdomsfall samt arbetrelaterade sjukersättningar. Det är också viktigt att få omgivningens uppmärksamhet på problemen och att kommunicera sambandet med övriga miljöfrågor i samhället.

Uppdaterad: