Löneformer i byggbranschen

I byggbranschen finns löneformer som prestationslön och tidlön. Här kan du läsa mer om de olika löneformerna.

Prestationslön kan bestå av ackord eller resultatlön. Det kan även vara en kombination av ackord och resultatlön. Du som har tidlön går antingen på timlön eller månadslön.

Vad är prestationslön?

Prestationslön är alltid någon form av ackord. Det kan vara premieackord som grundas på partsöverenskommen tidlista eller på av arbetsgivare framtaget underlag, olika former av resultatlön eller en kombination av ackord och resultatlön. Ett ackord grundas på arbetad tid medan resultatlön dels grundas på tid och dels på någon form av budgetanknutet inslag, till exempel en mindre åtgång av material än vad som beräknats och budgeterats för. Då fördelas vinsten mellan företaget och de anställda.

Det är arbetsgivaren som är skyldiga att ta fram och presentera underlag för förhandling om prestationslön. Underlaget är bl a objektets omfattning, art och volym. Detta underlag ska vara mätbart. Fasta och rörliga lönedelar varierar mellan olika överenskommelser om prestationslön.

Prestationslön är den löneform som ska användas vid all nyproduktion. Den bör också tillämpas vid ombyggnadsarbeten då förutsättningarna är jämförbara med nyproduktion.

Undantag

Vid blandad verksamhet, som byggservice och med enstaka objekt, där de anställda vandrar mellan olika verksamheter inom ett begränsat geografiskt område kan arbetsgivaren och Byggnads avdelning komma överens om tidlön.

Vad är ackord?

Arbetsgivaren ska ta fram ett ackordsunderlag. De system som kan användas är:

  • Ackord som bygger på tidsunderlag som tagits fram av arbetsgivaren
  • Ackord som baseras på tidlista som gäller för nybyggnad eller ombyggnad.

Arbetsgivaren tar fram och redovisar sitt ackordsunderlag så snabbt som möjligt, dock senast fyra veckor före första ackordsavstämningen. Ackordsavstämning vid ackordsarbete sker oftast var 12:e vecka. Om lönen utbetalas med månadsutbetalning gäller tre månaders avstämningsperiod.

Vad är resultatlön?

Resultatlön kan omfatta:

  • Ett traditionellt ackord som kompletteras med en bonus som kan baseras på kvalitet eller på att material- och maskinkostnader blir lägre än vad som beräknats.
  • Ett ackord som baseras på företagets kalkyltid eller budget som om arbetet går bättre än det förväntade resultatet kan ge arbetslaget en bonus.
  • En rörlig lönedel som är kopplad till det ekonomiska resultatet för ett byggprojekt.

Varför vill Byggnads öka prestationslöneandelen?

Prestationslön ger en högre lön och är ett utmärkt draglok i löneutvecklingen. Man får dessutom ett större inflytande över planeringen och byggprocessen. Detta gynnar arbetsmiljö, produktivitet och kvalitet. Lönesystemet uppmuntrar också lagarbetet och ger byggnadsarbetarna möjlighet att utvecklas i arbetet.

Har du frågor om löneformer?

Kontakta oss på Byggnads Nu! om du vill veta mer hur det fungerar med prestations- och tidlön. Du kan även läsa mer om vad som gäller för just dig och din bransch i ditt kollektivavtal.

Uppdaterad: