Välkommen som medlem i Byggnads

Byggnads är fackförbundet för alla som arbetar inom byggnadsverksamheten.

Byggnads uppgift är att ta tillvara alla medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Förbundet ska i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. I Byggnads får du rådgivning och hjälp om du någon gång under din tid som medlem hamnar i tvist med din arbetsgivare. I medlemskapet ingår också en rad förmåner, till exempel vissa försäkringar. Förbundet är organiserat i elva regioner, som i sin tur är indelade i medlemskretsar (totalt 192 stycken). Byggnads har drygt 100 000 medlemmar, varav cirka 75 000 i yrkesverksam ålder. Byggnads organiserar över 80 olika yrkesgrupper. Träarbetare, betongarbetare, maskinförare, murare, bergarbetare, golvläggare, anläggnings- och vägarbetare, VVS-montörer och mudderverksarbetare är några av dessa yrkesgrupper. Byggnads tillhör LO och är dess femte största förbund.

Medlemsvillkor

Rätt till inträde i Byggnads har alla som är anställda och utför arbete inom Byggnads verksamhetsområden.

  • Jag jobbar inom Byggnads verksamhetsområde och uppfyller därför villkoren för att bli medlem i Byggnads.
  • I och med min första inbetalning av medlemsavgiften, bekräftar jag min ansökan om medlemskap i Byggnads.

Medlem som övergått till verksamhet som ligger utanför förbundets eller annat till LO, TCO eller SACO anslutet förbunds verksamhet kan, efter att ha betalt förfallna avgifter, beviljas utträde ur förbundet. Medlem har i annat fall rätt till utträde ur förbundet och regionen efter en uppsägningstid av tre hela kalendermånader.

Personuppgifter

När du blir medlem i Byggnads kommer dina personuppgifter att behandlas av Byggnads för att vi ska kunna fullgöra våra stadgeenliga förpliktelser mot dig i din egenskap av medlem samt för att vi ska kunna ge dig en god medlemsservice och de medlemsförmåner (bland annat försäkringar) som följer av ditt medlemskap. Förbundet är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av personuppgifterna. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan du ta del av här.

Personuppgifterna samlas in från dig men också i vissa fall från andra organisationer eller företag, se vidare ovanstående dokument. Förbundet lämnar i vissa fall vidare dina personuppgifter till exempel tryckerier eller andra leverantörer som hjälper Byggnads att uppfylla sina förpliktelser i förhållande till dig som medlem. I vissa fall har vi även skyldighet att lämna dina uppgifter till myndigheter. När personuppgifter behandlas av andra skyddas de genom gällande lagstiftning och avtal som förbundet upprättar med leverantören.

Som medlem har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och att få dina uppgifter rättade och gallrade. Du har också rätt att beställa ett registerutdrag samt, om det är tekniskt möjligt, att ta med dina personuppgifter (dataportabilitet). Mer information om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor och hanterar dina personuppgifter.

Nedan finner du även kontaktinformation till vårt dataskyddsombud.

Moa Mörner
E-post: dataskydd@fasab6f.se
Telefon: 010-483 55 00

Uppdaterad: