Ombud på Byggnads kongress.

Fredagens viktigaste beslut

På kongressens andra dag började ombuden behandla de 354 motioner som skickats in från hela organisationen.

Publicerad:

Kongressen mjukade upp voteringsmusklerna med motioner som rörde internationellt fackligt arbete. Bland annat biföll kongressen att Byggnads ska stärka den internationella fackföreningsrörelsen och verka för att medlemskap ska gälla över nationsgränser.

– Vi är inte bara händerna som bygger Sverige, tillsammans över nationsgränserna är vi händerna som bygger världen! sammanfattade Johan Lindholm frågan.

Samhälle, byggande och näringspolitik

Några av motionerna som fick bifall var att Byggnads ska:

 • verka för statligt stöd till hyresrätter,
 • driva kravet att allmännyttan ges statligt stöd,
 • verka för att a-kassa, etableringsersättning etc ska godtas när man söker kommunalt boende,
 • verka för samverkansprojekt med kommuner och företag kring byggkollo,
 • arbeta för 30 dagars semester.

Nya stadgar efter justeringar

Stadgekommitténs förslag på nya stadgar väckte många starka känslor. Några ombud yrkade på avslag på hela förslaget, andra på specifika stycken. Efter en livlig debatt avslogs ändringsförslagen i tre paragrafer innan de nya stadgarna kunde antas.

Några av förändringarna i de nya stadgarna är att:

 • medlemmar kan uteslutas om de hotat eller utövat våld mot organisationens företrädare
 • vice ordförande ersätter regionens ordförande vid frånvaro
 • förbundsfullmäktige består av förbundsstyrelsen samt regionens vice ordförande
 • majoriteten av regionens ledamöter får inte vara anställda i organisation
 • kassör namnges ekonomiansvarig

Dessutom bifölls följande förändringsförslag i stadgarna utifrån motioner:

 • Pensionärer ska kunna vara revisorer i regionerna,
 • Det ska gå att starta fackliga företagsklubbar,
 • Vuxenelever och värnpliktiga ska vara avgiftsbefriade.
 • Byggnads ska utveckla sitt organiseringsarbete,
 • Språket i stadgarna ska bli enklare.

De nya stadgarna, efter kongressens justeringar, träder i kraft omedelbart.

Byggnads grundorganisation

Byggnads alkoholpolicy reviderades inte, men regionstyrelsena ska fatta beslut om servering av alkohol vid varje enskillt tillfälle.

Motionerna om representation som adjungerade i Byggnads styrelser för Byggnads kvinnliga nätverk Nätas bifölls inte. 

Uppdaterad: