Syfte, mål och vision

Byggnads långsiktiga mål bygger på att stärka byggnadsarbetarna i arbetslivet och i livets olika skeenden.

Stark

Byggnads är ett starkt förbund med självständiga, välutbildade medlemmar i ett sammanhållet lag. Byggnads ska sträva efter att upprätthålla medlemmarnas starka ställning på arbetsplatserna. En stark ekonomi ger handlingsutrymme för såväl medlemmarna som för organisationen.

Stolt

Byggnads medlemmar – ”Sveriges byggnadsarbetare" – är en stolt yrkeskår. Yrkesstoltheten präglar byggnadsarbetarnas vardag. Det är viktigt att vara en del i laget och känna sig stolt över det dagliga arbetet. Vi ska våga vägra byggfusk och främja det goda byggandet.

Trygg

För att vara trygg krävs full sysselsättning, starka avtal, stabil löneutveckling och en bra arbetsmiljö. Oavsett var medlemmarna befinner sig i livets olika skeenden ska de känna sig trygga i arbete, vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsskada eller som pensionär. Att arbeta fackligt-politiskt för ett bättre samhälle måste vara en självklarhet för att medlemmarna ska känna sig trygga i livet.

  • Mål och Vision 2022 (290 kB)

    En arbetsgrupp kopplad till vår kongress har lyft fram de områden som Byggnads behöver ha en långsiktig strategi kring. Dessa områden har sedan analyserats noggrant och gruppens förslag till mål och visioner presenteras under varje område i det här dokumentet. Denna version är antagen på Byggnads kongress 2018.

    Hela Mål och vision 2022

    Kortversion av Mål och vision 2022

    Mål och Vision 2022
Uppdaterad: