Många motioner om lägre pensionsålder

Publicerad:

Byggnads ska verka för lägre pensionsålder, lägst 58 år och högst 63 år.
Det föreslogs i 14 motioner som behandlats på Byggnads kongress som avslutas på Folkets Hus i Stockholm idag.
Förslagen kommer från Kalix, Kalmar, Piteå, Lund, Skellefteå, Malmö, Umeå, Linköping, Uppsala och Bygg 6:an Väst.

- Medlemmarna upplever sin arbetssituation mer utsatt än tidigare, både fysiskt och psykiskt. För många tillkommer långa dagliga resor eller långa perioder hemifrån. Möjligheten till ”dräglig” ålderdom bör även gälla Byggnads medlemmar, är några av motiveringarna.

Kalix och Örebro föreslår därför flexibel pensionsålder. Uppsala och Malmö föreslår återinförande av möjligheten till delpension.

Förbundsstyrelsen konstaterade i sitt svar att pensionsåldern bör vara rörlig och inte bestämd till en viss tidpunkt. Dagens ordning med möjlighet att ta sin pension i anspråk från 61 år i det allmänna systemet och från 55 år beträffande avtalspensionen uppfyller en av dessa principer. Härmed synes det överflödigt med en särskild ordning för delpension, tyckte förbundsstyrelsen.

Ett av Byggnads mål ska vara ”En hel människa efter ett helt yrkesliv”. Förbundsstyrelsen önskade dock betona, att den som tvingas lämna sitt yrkesverksamma liv på grund av ohälsa – och om denna har sin orsak i arbetsmiljön – ska få full gottgörelse inte bara för förlorad inkomst utan också för kostnader och för det lidande som denna ohälsa för med sig.
Förbundsstyrelsen konstaterade också att regelrätta förhandlingar inletts i syfte att skapa en omställningsförsäkring för att förbättra tryggheten för äldre arbetstagare och arbetslösa.

Kongressen gick i huvudsak på förbundsstyrelsens linje. Däremot ansåg kongressen att ökade möjligheter för deltidsarbete för äldre bör slopas. Vidare ansåg kongressen att formerna för deltidspension bör ses över.

Uppdaterad: