Bostaden måste bli en rättighet för alla

Publicerad:

Påverka så att bostaden blir en rättighet för alla. (Malmö)
Verka för att fler hyreslägenheter byggs (Lund), att viss volym i byggandet ska vara hyresrätter (Malmö).
Verka för en bostadspolitik som ger alla invånare möjlighet att efterfråga nyproducerade lägenheter. (Byggettan)
Arbeta för bidrag till byggande av lägenheter för allmännyttan. (Malmö)
Verka för ett nytt finansieringssystem för bostadsproduktion. (Gästrikland)
Verka för en bostadsbank. (Malmö)
Medverka till inrättande av ett bostadsdepartement (Byggettan), till ett bygg- och bostadsdepartement.(Gästrikland)
Det är några av de förslag som kommer fram i motionerna från Gästrikland, Stockholm, Lund och Malmö som ställer krav om en bättre bostadspolitik och som har behandlats på Byggnads kongress i Stockholm idag.

- Som bostadsmarknaden ser ut idag produceras mestadels bostadsrätter för människor med god ekonomi. Fler hyreslägenheter måste byggas för att säkerställa behovet för människor som inte har råd att köpa sin bostad, var en av motiveringarna och så här löd en annan:
- Avsaknaden av bostadspolitik med socialt ansvar gör att allt fler ungdomar tvingas leva i en osäker bostadssituation där andra- och tredjehandskontrakt blir tillfälliga lösningar med stor oro som följd.
- Från regeringens sida hanteras bostadsfrågorna med vänster hand.

Och när det gällde de här förslagen var såväl motionärer som förbundsstyrelse som kongress fullständigt överens vilket fick till följd att samtliga förslag bifölls av kongressen.

För vidare information, se motionerna SA 1-4 på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: