Krafttag mot pressade byggtider!

Publicerad:

- På grund av korta byggtider har vi sett ett antal fall där omfattande skador har uppstått vid byggnation, bland annat fukt och mögelskador. Dessutom påverkas den psykosociala arbetsmiljön, ofta med långa sjukskrivningar som följd. Detta är mycket negativt för branschen och samhället i sin helhet. Kvantitet får inte gå före kvalitet. Därför måste något göras åt de pressade byggtider vi arbetar under idag.
Det skriver Byggnads i Lund i en motion som behandlats på Byggnads kongress idag. Avdelningen i Lund vill därför att Byggnads ska verka för längre byggtider för att motverka en försämrad arbetsmiljö.

- Beställare av byggobjekt kräver allt kortare byggtider för sina projekt. Arbetsmiljön blir åsidosatt med i många fall svåra konsekvenser som följd för dem som ska utföra arbetet. Vidare blir den produkt vi lämnar ifrån oss dålig, skriver Byggnads i Örebro och föreslår att Byggnads med alla medel ser till att en ändring snarast kommer till stånd.

- Någonting måste till för att stoppa den utslagning av våra medlemmar som pågår. Allt fler byggnationer får fukt och mögelproblem. Vi använder mer kemikalier för att motverka normala torktider. Våra medlemmar blir beskyllda för byggfusk och dessutom utsatta för fler hälsorisker och ökad stress. (Byggnads Hälsingland)

- De allt mer pressade produktionstiderna på våra arbetsplatser medför att arbetslösheten och utslagningen bland våra medlemmar ökar. Kravet från beställarna om kortare och kortare produktionstider går inte att förena med arbetsmiljölagen och de krav vi har på en god arbetsmiljö. Ibland konkurrerar företagen med att bygga snabbast och därigenom medverkar de till att korta byggtiderna i stället för att motverka densamma. Detta medför att arbetsmiljön och kvalitetskraven åsidosätts. Vi har också en stor utslagning bland våra medlemmar med många förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar som innebär att den sociala tillvaron blir förödande för många medlemmar. (Byggnads Piteå)

- Frågan om de alltför pressade byggtiderna tenderar att bli detta sekels stora arbetsmiljöfråga för hela arbetsmarknaden. Byggherren, projektörerna och arkitekterna ska planera för en god arbetsmiljö. Tyvärr är det alltför ofta som tidsaspekten är ett konkurrensmedel, menade också kongressen som biföll motionerna.

För vidare information, se motionerna AM 6-10, på webbplatsen för kongressen på www.byggnads.se

Uppdaterad: