Byggbodar saknas på var sjunde byggarbetsplats i Sverige

I maj 2003 genomförde Byggnads för fjärde gången en landsomfattande arbetsmiljövecka. Förbundets 32 avdelningar från norr till söder kontrollerade arbetsmiljöarbetet i svenska byggföretag. Speciellt fokus riktades mot hur kollektivavtalet om företagshälsovård efterlevs. Dessutom besvarade nästan 1200 av Byggnads 4 300 skyddsombud en enkät som visar att nästan 14 procent av företagen inte erbjuder bod eller andra personalutrymmen när arbetsplatser etableras. En positiv trend iakttogs inom företagshälsovården: 96 procent av företagen i enkätundersökningen hade sådana avtal. 

Publicerad:

När Byggnads kontrollerade svenska arbetsplatser under Arbetsmiljöveckan 2002 visade det sig att 16 procent av de besökta företagen saknade företagshälsovård. Kollektivavtalet slår fast att varje medlem har rätt till sådan med förebyggande inriktning. I år iakttogs en påtaglig förbättring - 96 procent av företagen och arbetsplatserna, där skyddsombud har svarat på enkäten, har avtal i dag. Om den också innehåller förebyggande inslag framgår inte av undersökningen.

Bodöverenskommelse sedan 1967
– Att nästan 14 procent av de undersökta arbetsplatserna saknar bod eller personalutrymme är allvarligt och kan tyda på fler brister i arbetsmiljöarbetet, säger Kjell Johansson som är arbetsmiljöombudsman på Byggnads. Vi ser dessutom ofta exempel på dåligt underhållna personalutrymmen på byggarbetsplatser. Att det ska finnas bodar finns inskrivet både i kollektivavtalen och i Byggnads och Sveriges Byggindustriers ”Bodöverenskommelse” som har 36 år på nacken!

– I år ville vi bland annat veta om och hur det systematiska arbetsmiljöarbetet sköts, med arbetsmiljöplaner, kemikalielistor och annat, fortsätter Kjell Johansson. Enkätundersökningen visar att nästan 70 procent av företagen arbetar systematiskt med arbetsmiljön – duktigast är de medelstora arbetsplatserna. Det är anmärkningsvärt att över 27 procent inte bedriver systematiskt arbete – något som bryter både mot Arbetsmiljölagen och mot kollektivavtalet.

Kjell Johansson tror att de omkring 1200 skyddsombud som besvarat enkäten arbetar på företag och arbetsplatser som är bäst ur arbetsmiljösynpunkt.

– Det är antagligen de mest aktiva som har svarat och på deras arbetsplatser är det ofta färre sjukdagar och olyckor än på andra, säger han.

Byggbranschen näst farligast i landet
Varje dag skadas ett tiotal byggnadsarbetare i arbetet. Belastningsskadorna blir allt vanligare bland Byggnads medlemmar. Bullerskador och stressjukdomar ökar också. Nyligen publicerade Arbetsmiljöverket statistik som visar att byggbranschen är Sveriges näst farligaste; bara transportbranschen slår den. 12 av 60 som dog på jobbet 2002 var byggnadsarbetare. Under juni och september 2003 genomför Arbetsmiljöverket en kampanj mot fallolyckor inom byggbranschen, något som genomförs i hela EU där 40 procent av byggolyckorna förorsakas av fall. Enligt verkets statistik har fem personer i Sverige avlidit på detta sätt sedan april 2003. Byggnads mål är att, tillsammans med arbetsgivarna, minska arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Anslutna till arbetsgivarorganisationer bättre än de med hängavtal
När Byggnads analyserade resultat från enkätundersökningen ville vi också veta om företagens arbetsmiljöarbete varierade med storlek på arbetsplats, geografisk belägenhet eller med avtalets beskaffenhet. Det visade sig att en märkbar skillnad kunde iakttas mellan företag som är anslutna till en arbetsgivarorganisation och de med så kallat hängavtal. 71 procent av de förra bedrev systematiskt arbetsmiljöarbete medan endast 47 procent av hängavtalsföretagen gjorde det.

För ytterligare information, ring gärna Kjell Johansson, mobiltel
070 – 699 40 57
eller tf pressekreterare Malin Engstedt, mobiltel 070 – 528 33 22

Ladda ner rapporten [länk borttagen]

Uppdaterad: