Bekämpa svartjobben i byggsektorn

En enad byggbransch vill gemensamt bekämpa svartarbetet både inom den professionella sektorn och inom hushållssektorn.
Publicerad:
Sveriges Byggindustrier (BI) och Byggnads föreslår därför bland annat en förlängning av ROT-avdraget, tuffare kontroll av F-skattare, omvänd moms samt namnbrickor och registrering av både anställda och underentreprenörer på arbetsplatserna.

Svartarbetet inom byggsektorn har fått skrämmande stora dimensioner. En konsekvens är att hushållssektorn idag nästan helt saknar betydelse för de seriösa hantverks- och byggföretagen.
– Svartarbetet har blivit ett stort hot mot sysselsättningen i företagen och innebär dessutom kraftigt minskade intäkter till statskassan, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

ROT-avdraget är gynnsamt för statskassan
De utvärderingar som gjorts av tidigare ROT-avdrag visar att de inte belastat statskassen, utan tvärtom gått med plus. De har haft starka positiva effekter. Svarta jobb blev vita och arbetslösa fick jobb, vilket gav nya skatteintäkter mångdubbelt större än vad avdragen kostade.

Ett nytt byggjobb ger dessutom nya arbetstillfällen i andra sektorer. Varje byggnadsarbetare sysselsätter i genomsnitt tre personer i andra sektorer. En förlängning av ROT-avdraget går med all säkerhet med vinst!

Bekämpa svartjobben
Ett av branschens huvudproblem är att skattesystemets utformning leder till att det i många fall inte går för seriösa företag att konkurrera på hushållsmarknaden. Dessa företag får endast ge offerter som sedan används gentemot ”svartjobbare”. Samtidigt står det klart att flertalet privatpersoner vill handla vitt – om det bara är ekonomiskt möjligt. ROT-avdraget ökar förutsättningarna. Fler företag skulle konkurrera på privatmarknaden.

– Att bekämpa svartmarknaden och öka skattemoralen är en förutsättning för att höja branschens anseende. Väl fungerande konkurrens förutsätter att alla branschens aktörer följer skattelagstiftningen, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

Stort underhållsbehov
En fungerande och effektiv bostadsmarknad är en förutsättning för fungerande arbetsmarknader och därmed för tillväxt i ekonomin totalt. Det alltför låga nybyggandet, liksom det växande underhållsbehovet i framför allt miljonprogrammets bostäder är därför mycket oroande. Enligt Boverkets kartläggning behöver mellan 500 000 och 1 300 000 lägenheter i flerbostadshus åtgärda installationer och tekniska system som stammar, el och ventilation under de närmaste 15 till 20 åren. Vi har alltså en tickande ombyggnadsbomb som också hotar arbetsmarknaden och tillväxten. Även detta talar för en förlängning av ROT-avdraget.

Bra för miljön
Bostadssektorn svarar för omkring 40 procent av den samlade energiförbrukningen i landet, och även för den övriga miljöpåverkan. Ett ROT-avdrag skulle kraftigt förbättra förutsättningarna för energibesparande åtgärder och miljöförbättrande insatser.

Rekrytering och attityder
En av branschens utmaningar för de kommande åren är såväl den kortsiktiga som långsiktiga rekryteringen. På kort sikt bidrar de stora svängningarna i byggmarknaden till svårigheter att anpassa utbildningssektorn. En förlängning av ROT-avdraget skulle dra upp ombyggnadsvolymerna och därmed stabilisera den totala byggmarknaden.

Fortsatt hög arbetslöshet
Trots att konjunkturen förbättrats under det senaste året ligger arbetslösheten inom byggsektorn totalt på en mer än dubbelt så hög nivå som i näringslivet i genomsnitt. Skillnaderna mellan olika delsektorer och regioner är dessutom stora. Ambitionen att bekämpa framför allt den långsiktiga arbetslösheten som regeringen uttalade i samband med införandet av det nu gällande ROT-avdraget bör fortfarande vara aktuell.

– ROT-avdraget bör ge störst positiva effekter i regioner där arbetslösheten är högst, bidra till att minska den långsiktiga arbetslösheten i branschen och få ut folk på arbetsmarknaden igen, säger Hans Tilly.

Omvänd moms och skärpta krav av F-skattare
Förutom förlängt ROT-bidrag föreslås införandet av så kallad omvänd moms. Det innebär att beställaren betalar momsen i stället för utföraren/köparen såsom det sker idag. Att lyfta upp momsbetalningarna ett steg i kedjan skulle minska risken för momsfusk.

BI och Byggnads är även eniga om att kraven för F-skattare bör höjas som ett led i att bekämpa svartarbete. Det ska vara lätt att få F-skatt, men det måste samtidigt säkerställas att det exempelvis inte föreligger tidigare ekonomisk brottslighet bland styrelsemedlemmar som kan fungera som bulvaner.

– Obligatoriska namnbrickor för företagens medarbetare samt registrering av alla som vistas på arbetsplatserna är en annan åtgärd som branschen själv kan vidta för att försvåra svartarbete, avslutar Bo Antoni.

Uppvaktning av finansministern
Idag har företrädare för en miljon anställda och 40 000 företag i tjänstesektorn, däribland Sveriges Byggindustrier och Byggnads, träffat finansministern och krävt hårdare tag mot svartekonomin: ”Lagstiftningen mot skattefusket får inte bli tandlös!”

För kompletterande information ring:
Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier (BI), 08-698 58 36, 0709-25 58 36
Hans Tilly, ordförande Byggnads, 08-728 48 10, 070-552 67 40
Uppdaterad: