Varannan anställd i byggbranschen är rädd för att råka ut för en arbetsolycka

Antalet dödsfall i byggsektorn har ökat med 30 procent de senaste tre åren och varannan person i branschen är orolig för att dödsolyckorna kommer att öka ännu mer när Arbetsmiljöverket nu tvingas dra ner på antalet inspektioner.
Publicerad:

Stress och slarv är de vanligaste bakomliggande orsakerna till olyckorna enligt dem som arbetar på byggena. Åtta av tio anser också att sämre trygghet och rädsla för att ställa krav medför att utländsk arbetskraft löper större risk för att råka ut för olyckor på svenska byggen. Det visar en enkät som besvarats av knappt 900 byggchefer och byggnadsarbetare under vecka 42.

Antalet dödsolyckor inom den svenska byggbranschen är nästan fem gånger så hög som inom andra branscher, enligt statistik baserad på de olyckor som anmäldes under 2007. Under första halvåret 2008 fördubblades antalet arbetsplatsolyckor med dödlig utgång jämfört med samma period förra året (13 respektive 6 olyckor). Idag den 24 oktober äger den årliga arbetsmiljöriksdagen rum i Stockholm och särskilt fokus kommer då att riktas mot småföretagen i byggbranschen. Enkäten, som genomförts av Byggnads och Byggcheferna, visar att närmare sex av tio personer som arbetar på byggföretag med färre än 50 anställda anser att de inte har tillräckligt med information om arbetsmiljöreglerna. Den visar också att 63 procent av dem som arbetar på småföretagen ibland tvingas tänja på arbetsmiljöreglerna för att arbetet ska fungera smidigt och att 43 procent stundtalsibland känner sig pressade av andra att göra saker som de vet innebär en olycksrisk.

Byta bransch på grund av olycksrisk
Trots att statistiken visar att antalet arbetsolyckor minskat under de senaste åren upplever fyra av tio personer i byggbranschen att såväl olyckor som dödsfall har ökat. Var fjärde medlem i Byggnads har till och med övervägt att byta bransch på grund av dålig arbetsmiljö och risk för arbetsolyckor på sin arbetsplats. En av fem byggnadsarbetare känner oro varje vecka för att råka ut för en arbetsolycka och drygt varannan önskar att det fanns fler skyddsombud på arbetsplatsen.

- Situationen är djupt oroande och vi kan inte sitta passiva och se på hur våra medlemmar utsätts för psykisk och fysisk ohälsa. Ingen människa ska behöva vara rädd när de vistas på sin arbetsplats, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads.

Oro för sig själv och medarbetarna
Anslagen till Arbetsmiljöverket minskar med sammanlagt 127 miljoner kronor, vilket bland annat innebär att antalet inspektioner kommer att minska. Det får bland annat till följd att det ställs högre krav på byggherrarna för att säkerställa en god arbetsmiljö. Även cheferna som befinner sig ute i produktionen kommer att få ökade krav på sig för att se till att det är en bra och säker arbetsmiljö. Samtidigt upplever endast hälften av byggcheferna att de som chefer har utrymme att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och ta det ansvar som åligger dem. Var fjärde chef svarade dessutom i somras att det finns en risk för att någon av de anställda ska råka ut för en olycka på grund av en pressad arbetssituation. Och fyra av tio byggchefer känner även oro för att de själv ska råka ut för olyckor vid några tillfällen varje månad, fem procent känner sig till och med oroliga varje dag.

- Ingen människa ska behöva gå till sitt arbete och känna oro för att det ska inträffa en olycka, oavsett om oron gäller den egna personen eller någon av medarbetarna. Det vilar ett tungt ansvar på cheferna som ska skapa en god arbetsmiljö och för att de ska ha rätt förutsättningarförutsättningarna att kunna ta detta ansvar måste byggherrarna också ta sitt ansvar och ge dem rimliga tidsramar för byggprojekten, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna.

Stress och slarv
Tesen om att machokulturen skulle ligga bakom det ökande antalet dödsolyckor får inte alls stöd i enkätsvaren. Tvärtom svarar 63 procent av de tillfrågade att de inte känner sig pressade av andra att göra saker som kan innebära ökad risk för olyckor. Stress och slarv är istället de faktorer som såväl chefer som byggnadsarbetare anser vara de främsta bakomliggande orsakerna till arbetsplatsolyckorna. För att komma åt problemen måste man därför påverka de stressade byggtiderna som länge varit i fokus. Var fjärde tillfrågad anser att den viktigaste åtgärden som bör genomföras för att förhindra dödsolyckor på byggena är striktare regler för upphandlingar som medför rimligare tidsramar. Nästan lika många anser att introduktion för alla om risker på arbetsplatsen är den enskilt viktigaste åtgärden som bör genomföras. Mer informationsinsatser som utlovats av regeringen i dess strävan att bryta den negativa trenden av dödsolyckor är den åtgärd som branschens företrädare anser vara minst viktig tillsammans med skärpta lagar och hårdare vite vid överträdelser.

- Enkätresultatet är entydigt. Byggnadsarbetare och byggchefer är oroliga för att råka illa ut på arbetsplatsen. De upplever att stress och tidspress leder till olyckor. Så får det givetvis inte vara, konstaterar Hans Tilly och Lars Bergqvist och uppmanar till följande förändringar:

- Den viktigaste åtgärden som bör genomföras för att förhindra dödsolyckor på byggena är striktare regler för upphandlingar som medför rimligare tidsramar. Byggherrar måste ta med arbetsmiljöfrågorna redan i början av byggprocessen. Alla inblandade parter – byggchefer, byggnadsarbetare, underentreprenörer och byggherren måste få vara med i arbetsmiljöarbetet.

· Regeringen måste satsa mer, och inte mindre, pengar på Arbetsmiljöverket så det blir fler arbetsmiljöinspektionerarbetmiljöinspektioner på byggarbetsplatserna.våra byggarbetsplatser. Bra arbetsmiljö måste få kosta.

· Utöver mer resurser måste Arbetsmiljöverket få laglig rätt att utfärda böter direkt vid en inspektion när de finner brister i arbetsmiljön.

För vidare information kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna
tel: 070-534 95 38

Hans Tilly, ordförande Byggnads
tel: 070-552 67 40

Eller presskontakt för Hans Tilly,
Dan Lundqvist Dahlin
tel: 070-591 00 12

Uppdaterad: