Byggnads varslar om konflikt

Byggnads sade den 30 september 2008 upp avtalet för att skapa ordning och reda i avtalsfloran. Tyvärr har arbetsgivarna Sveriges Byggindustrier (BI), istället för att diskutera ordning och reda, fört in frågor om löneformer och förändrad maktbalans mellan parterna.
Publicerad:


Byggnads sade upp gällande kollektivavtal med Sveriges Byggindustrier i syfte att nå förenklade och ändamålsenliga kollektivavtal. Byggnads förslag innehöll inte några lönepåverkande faktorer. Förslaget var alltså helt kostnadsneutralt och syftande endast till att förenkla och förbättra avtalsfloran för att skapa ordning och reda.

Vi måste tyvärr konstatera att vi i förhandlingar med arbetsgivarna inte lyckats nå fram till ett gemensamt avtal. Därför föreslog Byggnads i början av februari 2009 att förhandlingarna skulle ledas av en samtalsledare från Medlingsinstitutet. Arbetsgivarsidan föreslog då istället en regelrätt medling, vilket Byggnads accepterade. Medlarna trädde in den 17 februari och presenterade ett slutbud den 23 mars. Byggnads kunde inte godta medlarnas bud, men för att visa samhällsansvar i rådande konjunkturläge var Byggnads i slutändan berett att acceptera en ettårig förlängning av gällande kollektivavtal. Sveriges Byggindustrier accepterade emellertid inte detta, utan krävde försämringar i kollektivavtalen för att träffa en uppgörelse.

Byggnads lade igår den 31 mars ett bud som till stor del liknar det bud medlarna lämnade den 23 mars med några smärre justeringar som är positiva både för Byggnads och arbetsgivarna. Detta för att på alla sätt undvika varsel. Trots att arbetsgivarna gick med på medlarbudet förra veckan sa de igår nej till Byggnads bud.

- Byggnads ställer sig positiva till medlarnas förslag om en process för framtagande av ny bestämmelse för lönegranskning. För att lönegranskningen, under processens gång, inte ska stå i strid med PuL och avgörandena i Datainspektionen och Länsrätten har Byggnads föreslagit två alternativ för att lösa granskningen. Antingen att granskningen endast ska gälla Byggnads medlemmar, eller att inrapporteringen av lönestatistik ska upphöra. BI har avvisat Byggnads bägge förslagen trots att dessa följer BI:s krav och Datainspektionens beslut, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

- För att arbetsgivarna skulle acceptera det modifierade medlarbudet erbjöd Byggnads BI att föra in mur- och putsföretagen i S-avtalet. Ett krav som arbetsgivarna har haft som krav de senaste tre avtalsrörelserna. BI avvisade även detta förslag. Istället förde arbetsgivarna in krav som förändrar maktbalansen mellan parterna, säger Hans Tilly.

Utöver ovanstående hotar arbetsgivarna med att hålla inne den sedan 2007 överenskomna löneökningen på 3,40 kr timmen.

Det är oansvarigt av BI att under rådande lågkonjunktur agera så att parterna hamnar i en varselsituation. För att slippa hamna i ett avtalslöst tillstånd och för att säkerställa våra medlemmars rättigheter finns inget annat alternativ för Byggnads än att slutgiltigt säga upp avtalet och lägga ett varsel. Om varslet utlöses den 15 april anser Byggnads att konflikten är framprovocerad av Sveriges Byggindustrier.

Konfliktobjekt
Frågor och svar om Byggnads varsel om konflikt
Varsel om stridsåtgärder

Uppdaterad: