Lågkonjunkturen medför neddragning av skyddsutrustning på svenska byggen

Livlinan försvinner när svångremmen dras åt. Den slutsatsen drar Byggnads och Byggcheferna när de idag vid ett seminarium i Almedalen presenterar en ny arbetsmiljörapport och en enkät som besvarats av närmare 1500 byggnadsarbetare och byggchefer. 

Publicerad:

Enkäten visar att tre av fyra (77 %) upplever att byggföretagen sparar in på kostnader för arbetsmiljön, eller att det finns en ökad risk för att så sker, för att kunna lämna ett lägre pris. 56 procent svarar också att de ekonomiska besparingarna leder till indragningar av skyddsutrustning på byggarbetsplatserna.

Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i Sverige och varje månad dör drygt en person ute på svenska byggarbetsplatser. En nyskriven arbetsmiljörapport som tagits fram på uppdrag av Byggnads och Byggcheferna visar dessutom att riskerna på svenska byggen ökar under lågkonjunkturen och att lägsta priset är överordnat alla andra värden vid en upphandling.

- Att anordna en säker byggarbetsplats med god arbetsmiljö kostar pengar. Företagen som satsar på arbetsmiljön och säkerhet tappar därmed i konkurrenskraft mot de företag som avstår. När en del avstår tvingas andra följa efter. En negativ spiral hotar, konstaterar Henrik Björklund, expert i arbetsmiljöfrågor och författare till rapporten.

En enkät som besvarats av 1490 byggchefer och byggnadsarbetare under maj/juni bekräftar denna bild. Tre av fyra (77 %) uppger att byggföretagen sparar in på kostnader för arbetsmiljön, eller att det finns en ökad risk för att så sker, för att kunna lämna ett lägre pris.

Säkerhetsarrangemang nedprioriteras
Lågkonjunkturen är kännbar på flera sätt enligt dem som arbetar i branschen. Mer än var tredje byggchef och byggnadsarbetare (35%) upplever att de ekonomiska utmaningarna har förflyttat fokus - från god arbetsmiljö till god lönsamhet. De menar att olika säkerhetsarrangemang nedprioriteras idag och att det slarvas mer med säkerhetsrutiner (44%). Mer än hälften (56%) uppger dessutom att de ekonomiska besparingarna leder till indragningar av skyddsutrustning.

- Detta är djupt alarmerande och vi måste göra allt vi kan för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl chefer som byggnadsarbetare, konstaterar Hans Tilly, ordförande Byggnads, och Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna i ett gemensamt uttalande från Almedalen.

Många brister och stora kunskapsluckor                    
Den nyskrivna rapporten lyfter fram en rad brister på svenska byggarbetsplatser. Många entreprenörer och platschefer är till exempel medvetna om att de inte uppfyller kraven enligt lagstiftningen, men uppger att det inte går för då skulle de hamna för högt i pris. Arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor beaktas inte under planering och projektering i den utsträckning som lagstiftningen ställer krav på. Riskbedömningar och förslag på hur det praktiska arbetet ska utföras saknas i stor utsträckning. Byggtiden är ofta för kort, vilket leder till stress som i sin tur leder till ökad risk för olyckor. Det finns dessutom låg kunskap om vad lagstiftningen och föreskrifter ställer för krav. Utöver alla dessa brister framkommer det även att många arbetstagare saknar den utbildning och kompetens som krävs för att utföra riskffyllda arbetsmoment.

- För ett år sedan enades vi om en gemensam nollvision för dödsolyckor i byggbranschen. Den nya rapporten stärker bilden av att det krävs branschgemensamma krafttag för att komma till rätta med arbetsmiljöbrott och brister. Detta är ett problem som måste tas på största allvar om vi ska kunna förhindra allvarliga olyckor och dödsfall på våra svenska byggarbetsplatser, säger Hans Tilly och Lars Bergqvist.

Direkta böter
Byggcheferna upplever stora brister när det gäller samverkan med projektörerna i arbetsmiljöfrågor. 65 procent av byggcheferna uppger att det är ovanligt eller att det aldrig sker att projektörerna bedömer riskfyllda arbeten och lämnar underlag för riskanalyser till byggcheferna. Byggnadsarbetarna känner också att informationen till dem brister. Hela sju av tio (71%) svarar att det är ovanligt eller att det aldrig sker att arbetsgivarna informerar dem om riskerna i ett projekt och att de sällan får information om hur riskfyllda arbetsuppgifter ska utföras på ett säkert sätt. Den enskilt viktigaste åtgärden för att påverka företag och individer att följa lagstiftning och föreskrifter är enligt de tillfrågade att införa direkta böter vid brott mot lagstiftning/föreskrifter.

För vidare information kontakta:
Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, tel: 070-534 95 38
Hans Tilly, ordförande Byggnads, tel: 070-552 67 40
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare Byggnads, tel: 070-591 00 12

Fakta om Byggchefernas och Byggnads arbetsmiljöenkät [länk borttagen]
Rapporten ”Krafttag mot arbetsmiljöbrott - den fortsatta kampen mot olyckor och ohälsa i byggandet” 

Uppdaterad: