Varsel om sympatiåtgärder

Just nu pågår en konflikt mellan Byggnads och det Lettiska byggnadsföretaget Metto Jumti vid bygget Stora Hammars skola i Vellinge kommun.
Publicerad:

Metto Jumti har tecknat kollektivavtal med Byggnads med en löneöverenskommelse om 158 kr/t, men sedan tecknat individuella anställningsavtal med våra lettiska medlemmar med en förtjänstnivå om 1,15 LvL/t, cirka 16 kr/t.

– Byggnads kan aldrig tillåta att våra medlemmar får olika lön på grund av nationalitet eller etniskt ursprung. Vi kan aldrig acceptera social dumpning, d.v.s. konkurrens med sämre löner och villkor. Konkurrensen måste ske på lika villkor och aldrig på bekostnad av de anställdas anställningsvillkor och arbetsförhållanden, säger Torbjörn Johansson, Byggnads avtalssekreterare.

– Huvudentreprenören MVB Syd AB och även beställaren Vellinge Kommun har ett särskilt ansvar för att säkerställa att deras respektive underentreprenörer är seriösa företag och följer ingångna avtal, lagar och förordningar. Detta kan ske genom att exempelvis huvudentreprenören reglerar detta i underentreprenadskontrakten, vilket inte verkar vara fallet här, fortsätter Torbjörn Johansson.

– Det kan noteras att Metto Jumti hittills inte ens har sökt kontakt med Byggnads för att utbetala de klara och förfallna fordringar som våra medlemmar har emot Metto Jumti, avslutar Torbjörn Johansson.

Med andledning av detta varslar härmed Svenska Byggandsarbetarförbundet om sympatiåtgärder för att understödja lönekraven enligt följande: 

1.  Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggnadsavtalets tillämpningsområde mellan Byggnads å ena sidan och Sveriges Byggindustrier å andra sidan avseende företagets MVB Syd AB: s verksamhet arbetsplats Stora Hammars skola Vellinge kommun.

2. Dessa arbetsuppgifter försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

3. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

4. Stridsåtgärderna gäller tills vidare till dess Metto Jumti utger klar och förfallen fordran till Byggnads medlemmar eller varslet särskilt återkallas eller ändras. Varslet innebär ingen förändring av redan varslade eller pågående stridåtgärder.

Ovan nämnda stridsåtgärder träder i kraft onsdagen den 22 september 2010 kl. 07.00.

Uppdaterad: