Arbetsmiljödag 23 mars med temat svetsrök

Byggnads arbetsmiljödag har temat svetsrök. Ska fler personer komma till skada av en dålig arbetsmiljö? Svets- och lödningsarbeten skapar gaser och rök som kan leda till andningssvårigheter, och vid långvarig exponering ännu värre skador.
Publicerad:

Gör ett besök i verkligheten – passa på att göra ett arbetsplatsbesök. Se pressmeddelanden från Byggnads lokala avdelningar.

Svetsning och lödning skapar mängder av gaser och ger en stor rökutveckling,
vilket kan leda till svåra skador vid exponering, t ex andningsproblem. Vid
lånvarig exponering kan allvarligare skador uppstå, beroende på vilket material som svetsas.

Många arbetsmiljöproblem uppkommer när svetsning sker i slutna rum och utrymmen där tillräcklig ventilation och utsug saknas. Rökexponeringen medför inte bara en fara för den som utför svetsningen utan även för dess omgivning. En dödsolycka skedde vid en fjärrvärmeinstallation i en villa i Tranås hösten 2009. Personen dog av kvävning till följd av syrebrist. Faktorer som sannolikt påverkat den olyckan, och flera andra allvarliga liknande olyckor, är att kolmonoxid fanns kvar inuti rörsystemet efter montaget och att avluftning inte gjordes på rätt sätt. Kolmonoxid är en giftig gas som innebär att syret i blodet trängs undan. Den bildas när svetsning sker med acetylengas, alltså vid vanliga gassvetsarbeten.

Med anledning av ovan nämnda risker finns ett stort behov av ett antal säkerhetsåtgärder både vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser, som vid avluftning av fjärrvärmekanaler.

Checklistan för svetsarbete på tillfälliga arbetsplatser innehåller en rad kriterier som ska vara uppfyllda för att tillgodose en acceptabel arbetsmiljö. Byggnads kommer efter arbetsplatsbesöken att redovisa resultaten från genomgångna cheklistor. Genom resultaten kommer man också att kunna utläsa hur det ser ut i olika delar av Sverige.

Uppdaterad: