Byggnads varslar om stridsåtgärder avseende Entreprenadmaskinavtalet

För Byggnads är det en självklarhet att våra medlemmar ska ha lika betalt för lika arbete och att det ska råda konkurrensneutralitet mellan företag i byggbranschen. Maskinentreprenörerna motsätter sig likabehandling och konkurrensneutralitet och Byggnads varslar därför om stridsåtgärder. Varslet rör ca 600 medlemmar och 44 företag.
Publicerad:

Byggnads har lagt förslag i avtalsförhandlingarna med Maskinentreprenörerna (ME) som är i princip identiska med de avtalsvillkor som gäller för samma kategori av arbetare som är anställda i ett företag där företaget i fråga är medlem i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI).

Ända sedan 70-talet har avtalsbestämmelserna i Byggnads avtal med ME å ena sidan samt med BI å andra sidan varit likartade. Detta för att det skall råda konkurrensneutralitet mellan företagen och att arbetarna inte ska – beroende av vilken arbetsgivarorganisation som företaget är medlem i – erhålla olika anställningsvillkor såsom lön, arbetstider med mera.

Nu vill ME omkullkasta denna balans och ge sina medlemsföretag en otillbörlig konkurrensfördel på bekostnad av dels de företag som är medlemmar i BI, dels på bekostnad av våra medlemmars löne- och anställningsvillkor.

– Upprätthållandet av konkurrensneutralitet är grundbulten i den fackliga verksamheten. Byggnads kommer aldrig att acceptera ME:s strävan att slå sönder konkurrensneutraliteten i branschen. Det skulle innebära väsentligt sämre löne- och anställningsvillkor för våra medlemmar i förhållande till deras kamrater som arbetar på ett företag som är organiserad i BI, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads.

Byggnads säger upp kollektivavtal mellan Byggnads å ena sidan och ME å andra sidan avseende Entreprenadmaskinavtalet samt till kollektivavtalet övriga överenskommelser till upphörande den 11 april kl. 24.00 år 2011, dock med undantag för löneöverenskommelsen under rubrik Löner.

Samtidigt varslas om stridsåtgärder enligt nedan:

• Stridsåtgärden omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Entreprenadmaskinavtalet i företag som framgår av bilagda varsel.

• Arbetsuppgifterna försätts samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

• Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

• Stridsåtgärderna hindrar inte att berörda arbetare blir anvisat annat arbete som ej omfattas av förbundets stridsåtgärder.

Ovan nämnda stridsåtgärder träder i kraft i två steg. Ett första tisdagen den 12 april 2011 kl. 06.00 och det andra tisdagen 19 april. Detta gäller tillsvidare till dess Byggnads och Maskinentreprenörerna träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras av Byggnads. 

Varsel Maskinentreprenörerna
Konfliktobjekt

Uppdaterad: