Gröna lån! – Tysk modell med energieffektivisering till låg ränta!

Vid seminarium i Almedalen idag och på GP-Debatt presenterade Byggnads en rapport med förslag till gröna lån till låg ränta i enlighet med tysk modell. Sverige står för inför stora utmaningar när det gäller att uppnå klimatmålen 2020 och 2050.
Publicerad:

Sannolikt behöver närmare 50 000 lägenheter renoveras årligen för att uppnå Riksdagens mål om en halverad energiförbrukning i våra bostäder. I dagsläget når vi inte ens halva den nivån och för varje år vi renoverar i dagens takt ökar det årliga renoveringsbehovet. Våra miljonprogramsområden är nyckeln till Sveriges klimatmål.

– Det är nu dags att bostadsministern Attefall tar sitt ansvar och gör som sina partikollegor i Tyskland – nämligen konkretiserar åtgärder till billiga lån för att ge både ett grönare miljonprogram och fler arbetstillfällen, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

I Tyskland har man under mer än tio år med framgång bedrivit ett omfattande arbete där hundratusentals bostäder har rustats upp varje år och blivit mer energieffektiva samtidigt som man har skapat ca 200 000 nya arbetstillfällen per år. I Tyskland har man byggt upp ett blocköverskridande samförstånd om behovet av att stödja energiomställningar i det befintliga bostadsbeståndet. Både socialdemokratiska och kristdemokratiska regeringar har beslutat om stöd till energieffektivisering av bostäder i omfattande program. Fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer samarbetar och har en samsyn i behovet av åtgärder. Miljöorganisationer är aktiva och ser möjligheten att nå konkreta resultat

De tyska energisparprogrammen stimulerar klimatomställning av bostäder genom energisparlån till hushåll och bostadsföretag till en låg, subventionerad ränta. Lånen är kopplade till tydliga krav på energieffektivisering och kraven måste uppnås för att lånen ska betalas ut. Staten har genom banken KfW genomfört omfattande informationsinsatser för att skapa medvetenhet och stimulera efterfrågan av energisparåtgärder i bostäder.

En utvärdering av ett oberoende forskningsinstitut visar att de statsfinansiella effekterna av programmen är klart positiva: Det går att bedriva ett aktivt klimatarbete genom att energieffektivisera hundratusentals bostäder och skapa ett stort antal arbetstillfällen utan någon långsiktig kostnad för staten.

Läs Rapporten

Läs även hela artikeln på GP-Debatt

Uppdaterad: