Ühesugune palk ühesuguse töö eest

Byggnads on ametiühing kõikide ehitustööliste jaoks Rootsis. Umbes 80% neist, kes töötavad Rootsis ehitusel, on Byggnads'i liikmed. Suurlinnades ja suuremates asulates on tavaline, et selle keskmine hõlmatavus on 100%.

Byggnads on organisatsioon, mille eest tasuvad liikmed ise. Mida rohkem on ametiühingus liikmeid, seda suurem jõud on meil läbirääkimiste laua taga. Sellepärast on tähtis, et kõik oleksid kaasatud.

Kuidas ma saan Byggnads'iga ühendust võtta? Kuidas ma saan liikmeks?

Paljudes töökohtades on olemas ametiühingu volinik, niinimetatud ametiühingu usaldusisik, kellega Sa esmajärjekorras rääkima pead. Tema oskab Sind liikmeks astumisel aidata. Teisel juhul võid Sa võtta ühendust Byggnads'i lähima kohaliku osakonnaga. Muudel juhtudel võid ühendust võtta Byggnads'i liikmeteenindusega, telefonil 010-601 10 00.

Rootsis reguleeritakse palku ja tööaega kollektiivlepinguga, mitte sea-dusandlusega

Rootsis ei ole miinimumpalkade kohta mingit seadusandlust, mis määraks palkade suuruse. Selle asemel on meil ühine kokkulepe töövõtjate ja tööandjate vahel. Seda nimetatakse kollektiivlep-inguks. Töövõtjad on esindatud ametiühingu poolt, milleks antud juhul on Byggnads. Tööandjaid esindab tööandjate organisatsioon. Sinu palga osas teostavad läbirääkimised Byggnads'i kogenud volinikud.

Byggnads'i kollektiivleping

Kollektiivleping Byggnads'is kujutab endast kokkulepet Byggnads'i ja tööandjate vahel. Byggnads ja tööandjad lepivad üheskoos peetud läbirääkimiste teel kokku kollektiivlepingus, mis hakkab ke-htima. Nad viivad uued läbirääkimised läbi tavaliselt iga kahe aasta tagant. Lepingutes lepitakse kokku palkades, tööaegades, puhkusepäevades, kindlustustes ja teistes töötaja palkamise tingimus-tes. Kui läbirääkimised karile jooksevad, võib see viia streigini. Ent seda juhtub väga harva. Et tööturul valitseks rahu, on kõigile kasulik. Tavaliselt jõutakse kokkuleppele. Rootsis on kõige vähem streigipäevi terves Euroopas.

Seda saad Sa, olles Byggnads'i liige

Sul on võimalus saada nõu, me aitame Sul selgusele jõuda oma õigustes ja selles, mis lepingus seisab. Sa saad abi töökeskkonna alastes küsimustes, tööl võib esineda puudusi töökaitses või leiduda ohtlikke ehitusmaterjale - nagu näiteks asbest. Sellisel juhul pead Sa ühendust võtma Byggnads'i töökaitsevolinikuga või ametialase usaldusmehega oma töökohal. Sinu töökohal peab olema teadaanne selle kohta, kes on Sinu töökaitsevolinik. Pädevad ja kogenud volinikud peavad Sinu eest ära läbirääkimised Su palga osas.

Kollektiivlepinguga on Sul on kindlustus haiguse, vigastuse või surmajuhtumi puhuks. Sul on liik-mete kindlustus, mis hõlmab grupi- ja elukindlustust, kindlustust vabal ajal juhtunud õnnetuste pu-huks ja grupi liikmete laste elukindlustust. Sul on võimalik saada ka soodsaid lisakindlustusi, nagu kodukindlustus, lastekindlustus ja elukaaslase kindlustus. Sul on ka sissetulekukindlustus, mis tähendab, et olles a-kassa (Rootsi töötuskindlustuskassa) liige, saad Sa kuni 200 päeva jooksul 80 protsenti oma palgast.

Ametialane lubadus

Kollektiivleping sisaldab ka lubadust töövõtjate vahel, et nad ei müü oma tööd madalama hinna eest, kui see, mille osas on kokku lepitud. Vastasel juhul põhjustaks see nähtuse, mida nimetatakse palga allalöömiseks. Mitte ainult Sinu enda palk, vaid kogu kollektiivi palk langeb.

Ära lase end ära kasutada

Suurem osa tööandjaid respekteerib kollektiivlepingut ja järgib seadusi ja reegleid. Kuid leidub palju töövõtjaid, kes lasevad ennast ära kasutada, sest neil puuduvad vajalikud teadmised. 15 000 ja 20 000 vahele jääv hulk välismaa töölisi laseb end tänasel päeval Rootsis ära kasutada viletsate palkade, ohtliku töökeskkonna ja näruste töö- ja elamistingimustega. See ei ole aktsepteeritav. Välismaalt tulnud töölistel on täpselt samasugune õigus headele palkadele ja töötingimustele, nagu Rootsi ko-danikest töölistel. Ära lase ennast ära kasutada. Kui sa juhtud taolisesse olukorda sattuma, võta ühendust Byggnads'iga.

Kas ma võin kaotada töö, sest räägin ametiühinguga?

Oma ametiühingu esindajaga kõneledes on Sul õigus anonüümsusele. Tööandjal ei ole õigust sind töölt vallandada, kui sa ametiühingu esindajaga räägid või ametiühinguga liitud.

Tõlk

Sul on võimalus kasutada tõlki, kes oskab selgitada Sulle kõike, millest sa oma keeles aru ei saa.

Töökeskkond

Sul on õigus tööriietele, kaitsejalanõudele ja kaitseriietele. Oma töökohal peab Sulle olema võimal-datud ligipäääs personalile mõeldud ruumile, kus on võimalus ennast pesta. Järgida tuleb Rootsi reegleid töökeskkonna osas. Kindlasti ei tohi Sa käsitleda asbesti ja teisi ohtlikke materjale, kui Sul puudub kaitsevarustus ja vastav väljaõpe.

Elamine

Sul on õigus korralikule elamisele. Kindlasti mitte ei pea Sa olema sunnitud elama töökohal! Sa ei pea olema sunnitud elama ka vagunelamus, kui Sa selleks ise ei ole nõusolekut andnud. Kui Sinu tööandja ei anna Sinu käsutusse rahuldavat eluaset ja Sa ise pead endale eluaseme muretsema, pead Sa saama selle eet lisatasu.

Palga väljamaksmine

Palk peab olema välja maksud vähemalt üks kord kuus selleks määratud päeval. Sa pead saama iga kord palgateate, kus on välja todud, kui palju Sa oled töötanud ja kui palju palka oled välja teeninud. Teatud juhtudel pead Sa saama ka puhkusehüvitist ja päevaraha. Seal peab olema välja toodud, kas on tehtud mahaarvamisi toidu ja majutuse pealt ning kui suures osas on palgast mahaar-vatud makse. Kui Sulle ei maksta palka välja kokkulepitud päeval, pead Sa sellele otsekohe oma tööandja tähelepanu juhtima. Kui Sulle ka siis palka välja ei maksta, pead sa viivitamatult teavitama sellest volinikku selles Byggnads'i kohalikus osakonnas, kus Sa töötad.

Kui Sa haigestud

Kui Sa oled haige, pead Sa sellest teavitama oma tööandjat. Kõikidel, kes elavad ja töötavad Rootsis, on õigus arstiabile. Sinu haigestumise korral peab Su tööandja maksma haigusraha vastavalt Rootsi seadusandlusele.

Kokkuvõtlikult, mille peale ma pean mõtlema?

Kui Sa oled saanud tööd, pead Sa saama tõendi töölevõtmise kohta. See on Sinu tööandja poolt väljastatud kirjalik tõend, kus on ära toodud, et oled tema töötaja, ja kus on andmed selle kohta, millist palka Sulle makstakse. Kui see on nõutav, pead Sa saama Migratsiooniametist elamisloa. Sa pead saama hea eluaseme. Sea ei pea aktsepteerima viletsat palka ja viletsaid töötingimusi.

  • Estonian (1,55 MB)

    Estniska
    Eesti keel

    Broschyr om Byggnads på estniska
Uppdaterad: