Byggarbetsplats

Ordning och reda i byggbranschen

Byggnads finns i hela Sverige och arbetar dagligen med att få ordning och reda på byggarbetsplatserna. För att människor i vår bransch inte ska fara illa behöver alla arbetare ha avtalsenliga arbetsvillkor och en arbetsmiljölag som efterlevs.


Bland annat gör vi i Byggnads detta:

 • Våra 6 000 fackligt förtroendevalda bevakar att kollektivavtalen följs och att regler kring arbetsmiljö och annat följs på sin arbetsplats. Av de 6 000 är ett tusental också skyddsombud, med ansvar att bevaka ordning och reda i det dagliga arbetet. Skyddsombuden genomför skyddsronder för att följa upp och utvärdera arbetsmiljön på sin arbetsplats. Lagbasar och medbestämmandegrupper har ett extra stort ansvar.
 • Vi har också utsedda regionala skyddsombud. De besöker även arbetsplatser utan kollektivavtal för att få fler att sluta avtal. Vår erfarenhet är att de stora problemen med dåliga arbetsvillkor och arbetsmiljö är på arbetsplatser utan kollektivavtal. Bara förra året genomförde Byggnads 1 000 särskilda skyddsronder för att kontrollera arbetsmiljösituationen på arbetsplatserna.
 • Byggnads finansierar och använder tolktjänster för att kunna ta kontakt med byggnadsarbetare från andra länder, så att alla kan få information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och vikten av att vara med i facket.
 • Samtliga av våra ombudsmän har som uppdrag att följa upp att gällande kollektivavtal följs. De besöker företag och inleder förhandlingar om de fått veta att det finns brister eller att något företag bryter mot det som avtalats.
 • I vissa av Byggnads regionala organisationer arbetar ett antal ombudsmän på heltid med att få ordning och reda på den lokala arbetsmarknaden. De besöker små och medelstora byggföretag, både med och utan kollektivavtal.
 • Byggnads region Stockholm-Gotland driver projektet Fair Play Bygg, dit alla som upptäcker olagligheter på sin byggarbetsplats kan anmäla detta anonymt. Fallen skickas vidare till ansvarig myndighet för utredning.
 • Byggnads och vårt medlemscenter Byggnads Nu tar emot tips från privatpersoner som sett byggarbetsplatser där människor utnyttjas och arbetsmiljön är undermålig. Tipsen förmedlas vidare till Byggnads ombudsmän i regionerna. Tyvärr är det så många tips att ombudsmännen inte hinner åka ut och undersöka dem alla.
 • Byggnads har längre drivit frågan om ordning och reda på våra arbetsplatser genom att huvudentreprenören måste ta ansvar för att underentreprenörer följer avtal och regler.
 • Byggnads regioner samarbetar med regionala myndigheter som Skatteverket, Åklagarmyndigheten och Polisen för att komma tillrätta med rent kriminella verksamheter.
 • Inom ramen för Byggbranschen i samverkan har vi under lång tid arbetat för att påverka våra politiker att förbättra lagstiftningen för att få bort svartarbete och kriminell verksamhet. Bland annat har vi lyckats få till att Skatteverket har rätt att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatsen för att följa upp att skatt betalas och vilka som befinner sig på arbetsplatsen.
 • Byggnads arbetar också politiskt för att reglerna kring offentlig upphandling ska ändras. Vi vill att företag som sköter sig ska gynnas i upphandlingar och att våra offentliga medel inte går till företag som utnyttjar arbetare. Vi har också krävt och fått igenom en förändring av Lex Laval. Vi har träffat nästan samtliga riksdagspartier och berättat hur situationen ser ut på våra byggarbetsplatser.
Granskad: