Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att, som facklig förtroendevald, företräda arbetskamraterna i arbetsmiljörelaterade frågor i kontakt med arbetsgivaren. Detta när arbetstagaren inte kan lösa problemet direkt med sin närmaste chef. Arbetet vilar i grunden på Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. En viktig utgångspunkt i lagstiftningen är att båda parter, dvs arbetsgivare och arbetstagare, tillsammans ska verka för en god arbetsmiljö. Det är dock alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Uppdraget och uppgifterna som skyddsombudet har är mycket viktiga, eftersom det ytterst handlar om medlemmarnas liv och hälsa.

Arbetsuppgifter

 • Bevaka att arbetsmiljön är bra och följer de reger som lag och AFS anger.
 • Kontrollera att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dvs kontinuerligt undersöka risker, bevaka att dessa åtgärdas och följa upp att arbetsmiljöarbetet bedrivs regelmässigt.
 • Delta och aktivt medverka i de skyddsronder som genomförs på arbetsplatsen.
 • Rapportera brister i arbetsmiljön, exempelvis gällande skyddsanordningar och utrustning, till arbetsledning.
 • Stoppa arbete som kan innebära omedelbar och allvarlig fara, enligt AML 6 kap §7 i avvaktan på yttrande från Arbetsmiljöverket.
 • Informera (nya) arbetskamrater om arbetsmiljön, särskilda risker som finns på arbetsplatsen, var/vilken skyddsutrustning som finns och hur den fungerar etc.
 • Verka för att arbetskamraterna på arbetsplatserna bryr sig om sin arbetsmiljö och deltar i arbetet med att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
 • Arbeta strategiskt och delta i planeringen av arbetsplatsen med målet att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt med hänsyn taget till projekts beskaffenhet.
 • Ha ett nära samarbete med HSO, RSO, HAM och arbetsmiljöombudsman.
 • Vara engagerad och delta i kretsverksamheten.

Utbildning

Byggnads Utbildningar

 • Påfarten
 • Skyddsombudsinformation, årligen
 • Startkurs, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 1, år 1
 • Skyddsombudsutbildning, steg 2, år 1
 • Prevention 1, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 3, år 2
 • Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2
 • Samverkan och förändringsarbete, år 3
 • Prevention 2, år 4
 • De viktigaste föreskrifterna år 4

Fortbildning

 • Min Arena
 • Vägen Framåt

LO/ABF-utbildningar

 

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
 • Insikter
 • Kemiska hälsorisker
 • Hot och våld i arbetslivet
Uppdaterad: