Valberedare

Inför de flesta val som ska göras inom organisationen tillsätts en valberedning som har till uppgift att förbereda de nomineringar och val som ska genomföras. En valberedning består vanligtvis att tre eller fem ledamöter varav en är sammankallande. Deras arbete ska i slutändan utmynna i en väl sammansatt styrelse som består av olika kompetenser och spegla medlemskåren när det gäller yrke, kön, erfarenheter, etnicitet och ålder. Men uppgiften kan även gälla nomineringar till andra uppdrag. Som valberedare bör man ha goda kunskaper om organisationen, vara lyhörd, social, ha god personkännedom, kunna arbeta i grupp och ha ett diplomatiskt förhållningssätt. Man bör veta vilka stadgeenliga uppgifter och vilket ansvar som ligger i de olika uppdragen. Man bör också känna till organisationens visioner och mål och veta vilka personliga egenskaper och kunskapsnivåer som krävs för respektive uppdrag.

Arbetsuppgifter

 • Följa styrelsens arbete under mandatperioden för att se hur den fungerar.
 • Upprätta en verksamhetsplan för sitt arbete där det bland annat framgår vilka val som ska genomföras och när, hur kontakter ska tas med styrelse, utbildningsansvarige, medlemmar, ombud etc.
 • Upprätta tydliga riktlinjer för hur valberedningen ska arbeta.
 • Uppmana och stimulera medlemmar att nomiera kandidater till de olika uppdragen i god tid innan årsmötet.
 • Bereda val och nomineringar med utgångspunkterna att sammanstättning i styrelser och andra fackliga organ ska spegla medlemssammansättningen i fråga om ålder, erfarenhet, yrkestillhörighet, kön, etnisk tillhörighet etc.
 • Genomföra samtal och intervjuer med nominerade.
 • Värva och organisera nya medlemmar.

Utbildning

Byggnads utbildningar

 • Påfarten

Fortbildning

 • Min Arena
 • Facklig-Politisk utbildning - 6F

LO/ABF utbildningar

 • Styrelseutbildning
 • Insikter
 • Valberedarutbildning - ABF

Fortbildning

 • Medlemsutbildning
Uppdaterad: