Byggnads Stockholm-Gotland

Byggettans representanskap kräver: Försämringen av arbetsmiljön måste stoppas!

Arbetsmiljöverket har gått från att vara en myndighet som aktivt stoppat arbetsmiljörisker och förhindrat olyckor, till att bli en myndighet som inte ens längre hinner utreda orsakerna till varför allvarliga olyckor, eller döds­olyckor, inträffat.
Publicerad:

Olyckor med dödlig utgång på byggarbetsplatser har blivit fler det senaste året. LO:s kartläggning av infrastrukturprojekten Norra Länken, Citybanan och City­tunneln visade klart att arbetsolyckor var mycket vanligare på dessa byggarbets­platser och att konkurrensen om entreprenaderna också skett med arbetsvill­koren som medel. Massmedia rapporterar återkommande om byggarbetsplatser där byggjobbarna både jobbar och bor i bråten av rivningsdamm.

Samtidigt har den borgerliga riksdagsmajoriteten avrustat den myndighet som ska se till att arbetsmiljölagar och föreskrifter följs. Arbetsmiljöverket har fått sämre anslag och har därför färre arbetsmiljöinspektörer som kan sköta ett aktivt arbete ute på fältet. Inspektörerna har samtidigt fått fler och andra utredande uppgifter.

För oss arbetstagare är det ett stort problem. Facket är inte och kan inte agera som myndighet eller utföra rent polisiära uppgifter. Det kan bara myndigheterna själva. Det innebär många gånger att det fackliga regionala skyddsombudet står maktlös inför allvarliga, ibland till och med livshotande, arbetsmiljörisker efter­som Arbetsmiljöverket inte längre har resurser att delta på fältet och avbryta arbetet.

Det finns ett förslag från den nya borgerliga alliansen att minska eller ta bort ersättningar för den regionala skyddsombudsverksamheten, RSO. Konsekven­serna är att det blir nästan omöjligt att upptäcka och agera mot lagstridig dålig arbetsmiljö eller olycksrisker. Vi undrar om regeringen inte vill att vi ska komma hem levande från jobbet? För oss medlemmar i Byggettan innebär allt detta att vi får betala ett högt pris för vår fortsatta säkerhet och möjlighet att klara oss undan svåra skador på jobbet.

Ett exempel är de omläggningar av yttertak som pågår i Jordbro i Haninge kommun. Där håller ett antal mindre företag på att lägga om tak på cirka tusen rad-, kedje- eller parhus som är byggda runt 1980. Arbetstagarna jobbar till största delen utan de skydd som ska finnas vid takarbeten enligt svensk lag och svenska föreskrifter. Företagen har inte några hängavtal och därmed är inte arbetstagarna försäkrade.

Byggettan och sektion 02 har vid flera tillfällen besökt byggena samt lyckats få Arbetsmiljöverket ut på ett besök. Det resulterade i ett stort antal åtgärdspunkter och ett vilande vite om bristerna i arbetsmiljön inte åtgärdades. Trots det kan entreprenaderna fortsätta i stort sett som förut, därför att den myndighet som äger fråga - som ska och kan stoppa de livsfarliga arbetena - inte har resurser att följa upp och verkställa svensk lagstiftning. Så kan det inte få vara!

- Vi arbetstagare måste kunna lova våra barn att vi kommer hem levande efter arbetsdagens slut.

- Vi anställda måste ha och kunna kräva skydd av de lagar och förordningar som finns.

- Vi löntagare måste därför ha det stöd och den hjälp som våra regionala skyddsombud och Arbetsmiljöverkets tjänstemän kan ge.

Vi kräver därför av regeringen:

- Att inga nedskärningar av RSO-medlen ska ske.

- Att Arbetsmiljöverkets anslag ökas.

- Att Arbetsmiljöverkets uppdrag tydligt och klart ska vara att förhindra dålig arbetsmiljö och arbetsolyckor, enligt svensk lag och svenska före­skrifter.

- Att regeringen initierar en diskussion mellan arbetsmarknadens parter och berörd myndighet, om orsakerna till det ökade antalet svåra olyckor på byggarbetsplatserna.


Stockholm den 23 september 2010
Byggettans representantskap

 

 

Uppdaterad: