Efter Byggnads påtryckningar – nu höjs milersättningen

Byggnads har länge påtalat att milersättningen måste höjas. Nu har regeringen lyssnat och nu har regeringen presenterat ett utökat stöd till den som har långt till jobbet.

Bland annat höjs milersättningen till 25 kr i stället för dagens 18,50.

Publicerad:

Regeringen har nyligen lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ett nytt och enklare system för subvention av arbetsresor. Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas av en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion.

Den så kallade kilometersatsen höjs från 5 kronor till 8 kronor per mil. Denna skattelättnad motsvarar ett avdrags­belopp på 25 kronor per mil i dagens reseavdragssystem för personer med genomsnittlig månadslön och genomsnittlig kommunalskatt som gör arbetsresor med egen bil

Det schablonbelopp som får dras av för kostnader för resor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil. Samtidigt höjs avdraget för driv­medel vid resor med förmånsbil från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil, med undantag för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet där avdraget i stället sänks till 6 kronor per mil.

Sammanfattningsvis rör det sig alltså om kraftigt höjda nivåer för såväl arbetsresor som tjänsteresor och hemresor i de allra flesta fall.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, och det gäller både för den utökade skattelättnaden för arbetsresor och de justerade avdragen för tjänsteresor och hemresor.

Frågor och svar

Utökad skattelättnad för arbetsresor

Vad innebär förslaget?

Den övre avståndsgränsen i det nya systemet höjs från 8 till 12 mil och att den så kallade kilometersatsen höjs från 5 till 8 kronor per mil. Det föreslås också att det görs en justering av vilka kommuner som ska ingå i gruppen storstadskommuner. Det får som följd att antalet storstadskommuner minskas från 29 till 26.

Varför föreslås en höjning av den övre avståndsgränsen?

Den övre avståndsgränsen på 8 mil bedöms få negativa konsekvenser i delar av landet med långa pendlingsavstånd och för att förslaget riskerar att försämra rörligheten på arbetsmarknaden, ha negativ påverkan på regionförstoring, kompetens­försörjning och försämra möjligheterna att verka och bo i hela landet. För att personer med längre pendlingsavstånd ska få en större skattelättnad för sina arbetsresor föreslås därför att den övre avståndsgränsen i det nya systemet höjs från 8 till 12 mil.

Varför föreslås en höjning av kilometersatsen?

En utgångspunkt för förslaget i propositionen är att förslaget ska vara offentlig­finansiellt neutralt. Därför har regeringen i propositionen föreslagit en s.k. kilometersats på 50 öre, alltså 5 kronor per mil. För att skattelättnaden ska täcka en större andel av kostnaden för resorna föreslås i denna promemoria att kilometersatsen höjs från 5 till 8 kronor per mil. Denna kilometersats motsvarar skattelättnaden av ett avdragsbelopp på 25 kronor per mil i det nuvarande reseavdragssystemet för skattskyldiga med genomsnittlig månads­lön och genomsnittlig kommunalskatt som gör arbetsresor med egen bil.

Gäller den höjda kilometersatsen bara för arbetsresor som görs med egen bil?

Nej, förslaget om höjd kilometersats gäller oavsett vilket färdmedel som används för arbetsresorna. Att skattelättnaden i det nya systemet är färdmedelsneutral är en av de viktigaste förändringarna jämfört med nuvarande reseavdrag.

Hur påverkas enskilda näringsidkare av förslaget?

Den föreslagna nya modellen för skattelättnad för arbetsresor gäller, liksom dagens reseavdrag, också för enskilda näringsidkare och personer som är delägare i handelsbolag. De föreslagna utökningarna av skattereduktionen kommer därmed att ge motsvarande skattelättnad för näringsidkare som för anställda, givet samma förutsättningar i övrigt avseende bland annat reseavstånd och antal resdagar. Att skattelättnaden, enligt förslaget i propositionen, görs om från ett avdrag till en skattereduktion får däremot delvis andra konsekvenser för näringsidkare jämfört med för anställda eftersom bl.a. de egenavgifter som ska betalas kan påverkas. Skattereduktionen ger generellt sett en mindre skattelättnad jämfört med dagens regler för näringsidkare som gör avdrag för bilresor. Med den utökade skattereduktionen som föreslås i denna promemoria är dock effekten förhållandevis liten för en näringsidkare med en genomsnittlig marginalskatt. Dessutom ökar också vissa förmåner i form av att den pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomsten för denna grupp ökar. Näringsidkare som reser med kollektivtrafik kommer sannolikt också att gynnas av reformen.

Vad innebär de följdändringar som föreslås i promemorian?

Följdändringarna innebär att bestämmelserna om skattefri ersättning i samband med vissa typer av resor med egen bil (vid anställningsintervju, vid inställelse- och arbetsresor i vissa fall och i samband med flyttning) justeras så att hänvisning görs till det avdragsbelopp som gäller vid hemresor med egen bil i stället för till avdragsbeloppet för arbetsresor. Ändringen är en följd av att bestämmelsen om arbetsresor föreslås upphöra att gälla (prop. 2021/22:228) och innebär ingen ändring i sak. Förslaget om höjt schablonbelopp för hemresor möjliggör dock utbetalning av ett högre belopp per mil som skattefri ersättning än enligt gällande regler.

Justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att den som använder sin egen bil i tjänsten eller i närings­verksamheten kommer att kunna göra avdrag med 25 kronor per mil i stället för dagens belopp på 18,50 kronor. Samtidigt höjs avdraget för den som kör förmånsbil och själv bekostar samtliga utgifter för drivmedlet till 12 kronor per mil (från 6,50 kronor för diesel respektive 9,50 kronor för övriga driv­medel). För förmånsbilar som helt drivs med elektricitet justeras dock rätten till avdrag till 6 kronor per mil (från 9,50 kronor). I stället för avdrag kan arbetsgivaren ersätta den anställde genom att betala ut skattefri mil- och drivmedelsersättning motsvarande dessa belopp.

För den som arbetar på en annan ort än hemorten och gör hemresor med egen bil eller förmånsbil kommer schablonbeloppen att ändras på samma sätt som för tjänsteresorna.

Varför föreslås de här förändringarna?

Schablonbeloppen för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil har varit oförändrade under en längre tid (sedan 2008) och motsvarar enligt Finansdepartementets beräkningar inte längre de genomsnittliga kostnader som de är avsedda att täcka.

Varför sänker man avdraget för drivmedel till förmånsbilar som drivs med el?

Utgångspunkten är att avdraget ska spegla den verkliga drivmedels­kostnaden. Eftersom den faktiska drivmedelskostnaden för elbilar är betydligt lägre än för bilar som drivs på andra drivmedel är det motiverat att sänka avdraget för just förmånsbilar som helt drivs med elektricitet.

Processen framåt

Förslaget ska tas in i budgetpropositionen i höst och att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023, samtidigt som modellen för en ny skattelättnad för arbetsresor.

 

Uppdaterad: