Skyddsombud, Stockholm-Gotland

Skyddsombud, Stockholm-Gotland

Skyddsombud

Skyddsombudets uppgift är att, som fackligt förtroendevald, företräda arbetskamraterna i arbetsmiljörelaterade frågor i kontakt med arbetsgivaren. 

Arbetet vilar i grunden på Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter. En viktig utgångspunkt i lagstiftningen är att båda parter, dvs arbetsgivare och arbetstagare, tillsammans ska verka för en god arbetsmiljö. Det är dock alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. Uppdraget och uppgifterna som skyddsombudet har är mycket viktiga eftersom det ytterst handlar om arbetstagarnas liv och hälsa.

Arbetsuppgifter:

  • Bevaka att arbetsmiljön är bra och följer de regler som lag och AFS anger.
  • Kontrollera att företaget bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Dvs kontinuerligt undersöker risker, bevakar att dessa åtgärdas och följer upp att arbetsmiljöarbetet bedrivs regelmässigt.
  • Delta och aktivt medverka i de skyddsronder, undersökningar och utredningar som genomförs på arbetsplatsen.
  • Rapportera brister inom den fysiska-, organisatoriska och sociala arbetsmiljön till arbetsledningen.
  • Begära åtgärder eller överläggning gällande arbetsmiljöproblem enligt Arbetsmiljölagen 6 kap § 6a samt enligt Arbetsmiljöavtalen. 
  • Stoppa arbete som kan innebära omedelbar och allvarlig fara, enligt AML 6 kap. § 7 i avvaktan på yttrande från Arbetsmiljöverket.
  • Verka för att arbetskamraterna på arbetsplatserna bryr sig om sin arbetsmiljö och deltar i arbetet med att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Arbeta strategiskt och delta i planeringen av arbetsplatsen med målet att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt med hänsyn taget till projekts beskaffenhet.
  • Ha ett nära samarbete med HSO, RSO, HAM och arbetsmiljöombudsman.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Skyddsombudsinformation, 5 tim, årligen, kod 374
Startkurs, 3 dgr, år 1, kod 381
Skyddsombudsutbildning, steg 1, 1 dag, år 1, kod 375
Skyddsombudsutbldning, steg 2, 1 dag, år 1, kod 376
Prevention 1, 1 dag, år 2, kod 382
Skyddsombudsutbildning, steg 3, 1 dag, år 2, kod 377
Skyddsombudsutbildning, steg 4, år 2, kod 378
Samverkan och förändringsarbete, 2 dgr, år 3, kod 383
Prevention 2, 1 dag, år 4, kod 386
De viktigaste föreskrifterna, 1 dag, år 4, kod 384

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481
Vägen framåt kod 199
Makthantverket kod 197

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23
Kemiska hälsorisker kod 329
Hot och våld i arbetslivet kod 328

Uppdaterad:
Sidansvarig: Organisationsenheten
Kategorier: