Utbildningsorganisatör i Byggnads Öst.

Organisationens övergripande uppgifter

Alla Byggnads uppdragstagare har viktiga uppgifter, som tillsammans bidrar till att förbättra och utveckla medlemmarnas villkor på arbetsplatsen, i samhället samt i arbetet med att bygga en stark facklig organisation.

Här nedan pekar vi på några av Byggnads viktigaste styrdokument som stadgar, Mål och Vision 2022. Här beskrivs organisationens uppgifter, vad vi finns till för och vad vi ska uppnå med vårt arbete. Dessa ger en bild av vad Byggnads, som organisation, har för behov av kompetens. Ett inte helt oviktigt perspektiv när vi talar om fackliga utbildningar.

Stadgar

Enligt förbundets stadgar är organisationens uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.

För att fullfölja denna uppgift ska förbundet verka för att:

 • främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella bildningssträvanden
 • organisera arbetstagare, teckna avtal och bevaka medlemmarnas intressen
 • genom anslutning till LO samarbeta med övriga till LO anslutna förbund
 • upprätthålla förbindelser med fackliga organisationer i andra länder som genom medlemskap i respektive landsorganisationer tillhör ITUC eller är anslutna till internationell yrkessammanslutning som samarbetar med FFI
 • upprätthålla samarbete med andra fackliga och ideella organisationer
 • skapa jämställdhet mellan kvinnor och män.

Värdegrund

Det är viktigt att våra fackliga företrädare delar Byggnads grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rätt, men också hur vi ser på begrepp som exempelvis demokrati, rättvisa, solidaritet, jämlikhet, jämställdhet och frihet.

Mål och vision 2022

Kongressen ställde sig 2014 bakom rapporten Mål och Vision 2022. I rapporten lyfter man fram ett antal områden där vi som organisation behöver formulera långsiktiga strategier för att flytta fram våra positioner. Områdena var:

 • Medlemsvärvning och organisationsgrad
 • Byggnads förtroendevalda
 • Inflytande på arbetsplatsen
 • Framtidens byggnadsarbetare
 • Globalisering och våra svenska kollektivavtal
 • Jämställdhet och mångfald
 • Byggnads i politiken och
 • ”Ett Byggnads”

Var och ett av dessa områden avslutas med ett antal att-satser. Även dokumentet Mål och vision med alla dess att-satser behöver man ta hänsyn till, när man planerar regionens utbildningsinsatser.

Uppdaterad: