Valberedare Öst

Valberedare, Öst

Valberedare

Inför de flesta val som ska göras inom organisationen tillsätts en valberedning som har till uppgift att förbereda de nomineringar och val som ska genomföras.

En valberedning består vanligtvis av tre eller fem ledamöter varav en är sammankallande. Deras arbete ska i slutändan utmynna i en väl sammansatt styrelse som består av olika kompetenser och spegla medlemskåren när det gäller, yrke, kön, erfarenheter, etnicitet och ålder. Men uppgiften kan även gälla nomineringar till andra uppdrag.

Som valberedare bör man ha goda kunskaper om organisationen, vara lyhörd, social, ha god personkännedom, kunna arbeta i grupp och ha ett diplomatiskt förhållningssätt. Man bör veta vilka stadgeenliga uppgifter och vilket ansvar som ligger i de olika uppdragen. Man bör också känna till organisationens visioner och mål och veta vilka personliga egenskaper och kunskapsnivåer som krävs för respektive uppdrag.

Arbetsuppgifter:

  • Följa styrelsens arbete under mandatperioden för att se hur det fungerar.
  • Upprätta en verksamhetsplan för sitt arbete där det bland annat framgår; vilka val som ska genomföras och när, hur kontakter ska tas med styrelse, utbildningsansvarige, medlemmar och ombud etc.
  • Upprätta tydliga riktlinjer för hur valberedningen ska arbeta.
  • Uppmana och stimulera medlemmar att nominera kandidater till de olika uppdragen i god tid innan årsmötet.
  • Bereda val och nomineringar med utgångspunkterna att sammansättning i styrelser och andra fackliga organ ska spegla medlemssammansättningen i fråga om ålder, erfarenhet, yrkestillhörighet, kön, etnisk tillhörighet etc.
  • Genomföra samtal och intervjuer med nominerade.
  • Värva och organisera nya medlemmar.

Byggnads utbildningar: Krav

Påfarten kod 198
Vägen framåt kod 199
Valberedningsutbildning kod 416

Byggnads utbildningar: Rekommenderat

Min Arena kod 481

LO/ABF-utbildningar: Krav

Styrelseutbildning kod 10

LO/ABF-utbildningar: Rekommenderat

Insikter kod 23

Uppdaterad: