Arbetsmiljö

Har du frågor och funderingar så har Arbetsmiljöverket en hjälptelefon: 010-730 90 00

Du kan även hitta information på deras webbplats: www.av.se/

Innan man tar till åtgärderna i nedan blanketter bör man begära en överläggning enligt Byggavtalet bilaga K 3.4 (sid 182 i avtalet)

"3.4 Överläggning i arbetsmiljöfrågor

Anser skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller, där sådan saknas,berörd Byggnads region att arbetsgivaren inte fullgjort sina skyldigheter enligt punkten 3.1 första stycket ska anmälan härom skyndsamt göras till arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska snarast möjligt överlägga med skyddsombud, MBgrupp/kontaktombudeller, där sådan saknas, berörd Byggnads region om de åtgärder som ska vidtas. Vid överläggningen ska protokoll upprättas och justeras av parterna. Kan enighet inte uppnås vid överläggningen ska parterna, senast inom fem (5) dagar från det att överläggningen avslutades, gemensamt vända sig till Arbetsmiljöverkets tillsynsmyndighet på orten för slutgiltigt avgörande i frågan. 

Underlåtenhet att fullgöra överläggningsskyldigheten enligt andra stycket ovan, eller att inte fullgöra åtgärder som gemensamt beslutats vid sådan överläggning eller med anledning av slutligt avgörande från Arbetsmiljöverket, utgör kollektivavtalsbrott. Om arbetsgivare har drabbats av straff eller annan påföljd enligt Arbetsmiljölagen på grund av sådan underlåtenhet ska allmänt skadestånd inte utgå."

Nedan finns blanketter för utskrift.

  • 6 6a blankett (251 kB)
    Blankett för framställan till företaget angående arbetsmiljöåtgärd.
  • Skyddsombudsstopp 6 § 7 för utskrift (185 kB)
    Blankett för att som skyddsombud kunna lägga ett skyddsstopp.
  • Tillbudsrapport (115 kB)
    Blankett att fylla i om ett tillbud sker.
Uppdaterad: