Dataskyddspolicy vid rekrytering

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning om hur personuppgifter ska hanteras, GDPR (General Data Protection Regulation), och ersätter därmed Personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka behandlingar som får göras med dem.

Vi på Byggnads värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss.

Hantering av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

 • Din ansökan hanteras helt konfidentiellt och enligt gällande lagstiftning.
 • Din ansökan till ett annonserat uppdrag hanteras av oss eller i annonsen angiven rekryteringsbyrå i syfte att hitta den bäst lämpade kandidaten till uppdraget.
 • Byggnads anlitar rekryteringsföretag som har sitt säte i Sverige eller i undantagsfall inom EU.
 • Vi behandlar alltid personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå.
 • Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vilka personuppgifter hanterar vi under rekryteringsprocessen

En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt pekar ut en person. Till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person. Personuppgifter som vi hanterar i rekryteringsprocessen är:

 • Namn
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom ditt CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerat.
 • LinkedInprofil om du registrerat din ansökan via denna kanal eller hänvisar till den.
 • Eventuella testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Eventuella kontaktuppgifter till dina referenser.
 • Eventuella löneanspråk.
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge oss i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument.

Med hänvisning till gällande diskriminerings- och dataskyddslagstiftning ber vi dig vara varsam med att dela känsliga personuppgifter så som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om sexuell läggning samt uppgifter om hälsa om detta inte har direkt relevans för det sökta uppdraget.

Vilka får ta del av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer (personuppgiftsbiträden) som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa leverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis till tillsynsmyndigheterna för diskriminerings- eller dataskyddslagstiftning.

Efter avslutad rekryteringsprocess

När tjänsten är tillsatt så förstörs de kopior av din ansökan som varit underlag i rekryteringsprocessen det fall tjänsten gått till en annan kandidat.

Din originalansökan kan sparas i upp till 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen.

Spontanansökan

Vid spontanansökan till uppdrag på Byggnads hänvisar vi alltid till att söka utannonserade tjänster.

Inskickade spontanansökningar sparas inte.

Dina rättigheter

Som registrerad (till exempel kandidat vid en rekryteringsprocess) har du rätt att veta vilken data vi har om dig och hur den används. Dessa rättigheter går vi igenom nedan. Tänk på att de alltid ska vägas mot övrig gällande lagstiftning och Byggnads skyldigheter.

 1. Rätten att få information om varför Byggnads behandlar mina personuppgifter
  Byggnads behandlar dina personuppgifter för att du sökt ett annonserat uppdrag eller spontant meddelat ditt intresse för arbete hos oss.
 2. Rätten att få veta kategorier av personuppgifter som behandlas
  En kategori av personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter, det kan vara adress, mobil och e-post som vi behöver för att komma i kontakt med dig. Under rubriken Vilka personuppgifter hanterar vi under rekryteringsprocessen ser du vilka personuppgifterna är.
 3. Rätten att få veta om mina uppgifter lämnas vidare och i så fall till vem och vart
  Byggnads samarbetar med rekryteringsföretag för att hitta rätt kandidat till uppdragen. Läs mer här: Vilka får ta del av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen
 4. Rätten att få veta hur länge uppgifter lagras
  Om du inte går vidare till anställning gallras dina personuppgifter. Ett original av din ansökan kan sparas upp till 24 månader. Läs mer under avsnittet Efter avslutad rekryteringsprocess.
 5. Rätten att få rätta eller radera vissa personuppgifter
  De personuppgifter som du har lämnat i rekryteringsprocessen kan du uppdatera eller stryka (vi gör då en notering att uppgiften har ändrats): Gäller det en annan personuppgift till exempel från rekryteringsbyrån kontakta oss omgående via kontaktformulär eller kontaktpersonen för rekryteringen som uppgetts i annonsen.
 6. Rätten att invända mot vad som görs med uppgifterna och begära begränsning av vad som görs med personuppgifterna
  Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, kan du kontakta oss och meddela detta. Se Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor. Många behandlingar vi gör är nödvändiga för rekryteringen och går därför inte att stoppa eller begränsa. Om du ber att en sådan behandling stoppas eller begränsas kan vi be dig att antingen tillåta behandlingen eller dra tillbaka din ansökan.
 7. Rätt till registerutdrag
  Som registrerad har du rätt att få veta varifrån uppgifter om dig samlats in, om du inte lämnat dem själv. Du kan begära ett registerutdrag. I en rekryteringsprocess lämnar du de flesta personuppgifterna själv. Läs mer om hur du praktiskt går till väga för att beställa ett registerutdrag under Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor.
 8. Rätten att få kännedom om automatiserade beslutsfattande och vad det innebär för den registrerade
  Vi behandlar inte dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattande utan det är alltid en handläggare som gör bedömning av kompetens och matchning till det aktuella uppdraget.
 9. Rätten att bli glömd
  Om du väljer att dra tillbaka din ansökan så har du enligt rätten att bli glömd rätt att kontakta Byggnads och be oss radera alla dina personuppgifter. Detta hanteras i så fall genom ett avtal med förbundet där villkoren för raderingen regleras. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du oss: Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor
 10. Dataportabilitet
  Du har rätt att flytta din data från ett företag till ett annat, ungefär som du i dag kan flytta ditt mobiltelefonnummer från en operatör till en annan. Denna rätt kallas portabilitetsprincipen där du har rätt att få ut en fil i textformat för att kunna flytta med dig de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. Under en rekryteringsprocess kan vi skicka tillbaka din ansökan i det format du lämnat den. Under de efterföljande 24 månaderna kan ansökan returneras i den mån den inte redan är gallrad.
 11. Rätten att få information om hur personuppgifterna skyddats om de överförts till ett så kallat tredje land eller internationell organisation
  Byggnads anlitar rekryteringsföretag som har sitt säte i Sverige eller i undantagsfall inom EU. Vi strävar alltid efter att behandla personinformationen inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå. Se även Hantering av dina personuppgifter under rekryteringsprocessen
 12. Rätten att klaga till Datainspektionen
  Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddslagstiftningen i Sverige.

Tänk på att skriftlig kommunikation med Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. (Denna information har hämtats från Datainspektionen).

Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

Hur vi arbetar med GDPR och personuppgifter på Byggnads

Byggnads är personuppgiftsansvarigt och om du har frågor om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor eller hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss via kontaktformulär eller via telefonnummer 010-601 10 00.

Begäran om registerutdrag

För att begära ett registerutdrag, sänd ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär.

Ska uppgifterna lämnas på papper kan en administrativ avgift tas ut och skickas i så fall till din folkbokföringsadress.

Begäran om registerutdrag hanteras löpande och lämnas inom en kalendermånad, om inte utdraget innebär större administration då kan det ta längre tid och vi kontaktar i så fall dig.

Du har rätt att göra en förfrågan om registerutdrag en gång per år, vid flera beställningar tillkommer en administrativ avgift.

Dataskyddsombud

Förbundet har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta om frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Byggnadss utsedda dataskyddsombud är:
E-post: dataskydd@fasab6f.se

Datainspektionen

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för GDPR i Sverige.

Tänk på att skriftlig kommunikation med Datainspektionen – e-post, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras.

Den här informationen kan komma att uppdateras

Byggnads förbehåller sig rätten att uppdatera den här informationen, eftersom vi regelbundet utvecklar våra rutiner och system. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar kommer att meddelas på denna sida.

Granskad: