Regionstyrelsen

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionfullmäktige väljer en regionstyrelse som tillsammans med personalen ansvarar för regionens löpande verksamhet.

Som ledamot i en regionstyrelse delar man med övriga ledamöter ansvaret för hela regionens verksamhet. Både det rent fackliga, men även för det interna arbetet som sker inom regions- och verksamhetsområdesexpeditionerna. Det ställer stora krav på facklig kunskap, erfarenhet, bredd, engagemang, mod, konstruktivt kritiskt förhållningssätt, nyfikenhet, debattvilja och kompetens. Man bör med andra ord ha en god överblick över alla verksamhetsområden.

Vi vill ändå förorda att man inom styrelsen fördelar specifika ansvarsområden, exempelvis att en styrelseledamot har ett uppföljningsansvar för MB-verksamheten, en annan för studieverksamheten och så vidare. Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden.

Regionstyrelsen i Småland-Blekinge består av tretton ordinarie ledamöter, en styrelseelev, ordförande i den regionala ungdomskommittén samt fyra suppleanter som träder in i fallande ordning.

Uppdaterad: