Två män tittar på en monitor.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen.

Stabilitet och arbetsfred

Kollektivavtalen skapar trygghet och förutsägbarhet för arbetstagarna samt stabilitet och arbetsfred för företagen.

När ett kollektivavtal väl är påskrivet så har både den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen tagit på sig ett ansvar att följa det ingångna avtalet och att inte ta till stridsåtgärder gentemot varandra, så länge avtalet löper på eller inte har sagts upp.

Tydliga regler ger ordning och reda

Kollektivavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivaren och de anställda.

De gemensamt avtalade reglerna skapar tydlighet vilket bringar ordning och reda.

Förhandlingar utan produktionsstopp

Uppstår det en meningsskiljaktighet mellan en arbetsgivare och en anställd eller blir de oense om avtalets lydelse och innebörd, så löser parterna det i lokala och centrala förhandlingar, medan produktionen fortgår ohindrat.

Konkurrens på lika villkor

Kollektivavtalet skapar en konkurrensneutralitet vilket innebär att företagen i branschen konkurrerar om anbuden på lika villkor.

De har att förhålla sig till samma regler och beakta samma kostnadsmassa när de räknar på entreprenader vilket innebär att konkurrensen om anbuden handlar om en förmåga till smartare projektering, planering och laguppställning och inte om dumping av villkor eller en underbudskonkurrens.

Åtta avtal med arbetsgivarorganisationer

Byggnads organiserar anställda i bygg- och anläggningsbranschen inom åtta rikstäckande kollektivavtal, vilka tecknas mellan Byggnads och respektive arbetsgivareorganisation:

Drygt 80 yrkeskategorier

Byggnads organiserar och representerar drygt 100 000 medlemmar. I de åtta kollektivavtalen finns drygt 80 yrkeskategorier representerade.

Uppdaterad: