Dokumentskrav för avtalsteckning med Byggnads (företag utanför EU/EES)

Ämnesraden på mailet ska innehålla företagets fullständiga namn, utländskt registreringsnummer/skattenummer, registreringsnummer hos Skatteverket samt D-U-N-S nummer

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in:

 • Registreringsbevis från hemlandet samt eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket. Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 • Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk F-skatt.
 • Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 • Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, kopia på entreprenadkontraktet.
 • Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Finns det lärlingar ska det framgå av anställningsavtalen. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde.
 • Om arbetstagarna är utstationerade ska kopia på utsändningsintygen översändas.
 • Kopia på beslut på arbetstillstånd för de arbetstagare som ska utföra arbete för bolagets räkning.
 • Om företaget redan har FORA-försäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har FORA försäkringar så tecknas detta i samband med att hängavtalsförbindelsen skrivs under genom att företaget fyller i länkad blankett.
 • Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy. Ett undertecknat avtal ska skickas in.

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit.
 • Samtliga dokument ska insändas i original eller kopia.
 • Samtliga dokument ska vara översatta till svenska av en auktoriserad översättare.

Avtalsteckning

Då handlingarna inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar in en tid för avtalsteckningen. Avtalet undertecknas efter fysisk genomgång av avtalet på Byggnads ansvariga region.

Genomgång inför avtalsteckning sker på svenska. För det fall företagets representant inte behärskar svenska språket ska företaget ordna och bekosta tolk till detta möte.

Administrationsavgift

Byggnads tar ut en administrationsavgift på för närvarande 2 976 SEK.

Kontaktuppgifter

Byggnads förbundskontor tecknar avtal för Sverige.

Uppdaterad: