Avtalsteckning med Byggnads (utländska företag inom EU/EES)

För att avtal ska kunna ingås med Byggnads, ska följande uppgifter skickas in. Samtliga handlingar ska skickas i ETT mail till Byggnads (om mailet är större än 30 MB ska det delas upp i två till fyra mail som skickas samtidigt). Byggnads sparar inte ofullständiga handlingar. Originalhandlingar på annat språk än svenska måste översättas av företaget.

Dokumentationskrav

 1. Ämnesraden på mailet ska innehålla företagets fullständiga namn och organisationsnummer/skattenummer.
 2. Registreringsbevis från hemlandet samt eventuellt registreringsbevis från Bolagsverket. Dokumentet får inte vara äldre än en månad.
 3. Företaget ska ha registrerat verklig huvudman i det land där företaget är registrerat. En kopia på originalhandling samt översatt handling till svenska ska sändas in med övriga handlingar innan avtalsteckningen.
 4. Företaget ska utse en representant i Sverige som enligt skriftlig fullmakt har behörighet att företräda arbetsgivaren i alla frågor som gäller verksamheten i Sverige. Fullmakten ska även innefatta rätt att företräda arbetsgivaren vid förhandlingar och träffa överenskommelser med Byggnads. Fullmakten ska lämnas in vid avtalsteckningen.
 5. Företaget ska vid avtalsteckningen visa upp att avtal är tecknat med ID06 inklusive ID06 Stamp samt antal utfärdade ID06-kort. Företaget ska vid avtalsteckningen även kunna visa att ID06 Stamp Rapport + har aktiverats. Klicka här för att aktivera ID06 Stamp Rapport +
 6. Registerutdrag från Skatteverket: Beslut om godkännande av svensk
  F-skatt, samt i förekommande fall beslut om registrering för arbetsgivaravgifter och momsregistrering.
 7. Ansökningsblanketten SKV 4632 som företaget lämnade in till Skatteverket vid ansökan om svensk F-skatt. Om blanketten lämnades in digitalt kan kopian på anmälan och bekräftelsen som kommit per e-post från Skatteverket lämnas in. Om blanketten lämnats in på annat sätt till Skatteverket kan den begäras ut från Skatteverket. Observera att endast firmatecknaren kan begära ut blanketten. Det ska framgå på blanketten att den har tagits emot av Skatteverket.
 8. Samtliga kontaktuppgifter till firmatecknaren och företaget.
 9. Uppgifter om din beställare: Arbetsplatsadress och vilket arbete som ska utföras, samt kopia på entreprenadkontraktet.
  OBS! Om entreprenadkontrakt saknas ska en utförlig beskrivning på vad för arbete och av vilken beställare arbetet ska utföras hos översändas från din beställare samt kontaktuppgifter till beställaren.
 10. Anställningsavtal ska skickas in för samtliga arbetstagare som omfattas av Byggnads avtal. Samtliga avtal ska vara underskrivna av den anställde. Vid avtalsteckningen kan regionen kräva att samtliga anställda som omfattas av avtalet medverkar.
 11. A1-intyg för de arbetstagare som ska utföra arbete åt företaget. Om företaget ska betala sociala avgifter i Sverige så behöver inte A1-intyg lämnas in.
 12. Om företaget redan har Foraförsäkringar ska avtalsnummer anges (sju siffror). Om företaget inte har Foraförsäkringar så tecknas detta genom undertecknandet av hängavtalet. Företaget ska fylla i länkad blankett och ta med den till avtalsteckningen. Det är obligatoriskt med Foraförsäkring för alla som tecknar kollektivavtal. Alla anställda måste ha svenskt personnummer eller samordningsnummer. Ett samordningsnummer söks hos Skatteverket. Alla som ska arbeta i Sverige har rätt att få ett samordningsnummer.
 13. Företaget ska ingå avtal om företagshälsovård som uppfyller Byggnads företagshälsovårdspolicy.Byggnads rekommenderar att avtal tecknas med företagshälsovård som är medlem i Sveriges företagshälsor. Ett undertecknat avtal ska skickas in. 

Att tänka på

 • Avtal kan endast tecknas när samtliga handlingar har inkommit. Observera att Byggnads inte sparar ofullständiga handlingar.
 • Kopior på samtliga dokument ska insändas via mail före avtalsteckningen, kopiorna ska vara scannade i PDF format och sändas i ett gemensamt mail.
 • När samtliga handlingar har inkommit tar Byggnads kontakt med företaget och bokar tid för avtalsteckning, detta sker i normalfallet inom ca 6–8 veckor.
 • Vid avtalsinformationen ska firmatecknaren närvara.
 • Vid avtalsteckning ska firmatecknaren närvara, regionen kan även kräva att samtliga kollektivanställda som omfattas av Byggnads avtal närvarar.
 • Genomgång av avtalet sker på svenska. För det fall företagets representant inte behärskar svenska språket ska företaget ordna och bekosta auktoriserad tolk till detta möte.

Serviceavgift

Byggnads tar ut en serviceavgift på för närvarande 3 501 kr per år.

Byggnads tar även ut en årlig tillsynsavgift. Avgiften baseras på antalet anställda i företaget. Läs mer om de olika tillsynsavgifterna här. 

Uppdaterad: