Byggavtalet i korthet, mer detaljerad

 • Avtalslängden gäller för perioden 26 november 2020 till 30 april 2023.
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022.
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:
  • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,27 %.
   • Höjning utgående lön i kr/tim 5,49.
   • Grundlön utges med 169 kr/tim alt 29 406 kr.
  • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37 %.
   • Höjning utgående lön i kr/tim 4,19.
   • Grundlön utges med 173 kr/tim alt 30 102 kr.
 • Extra pensionsavsättningar med 0,3 % procent under avtalsperioden även för dom under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Arbetslaget förhandlar lön direkt med arbetsgivaren vid arbeten som beräknas uppgå till högst 2 500 timmar (tidigare 900 timmar). Byggnads har dock ett tolkningsföreträde och en möjlighet att kliva in i förhandlingarna om det bedöms nödvändigt. För företag med hängavtal är regionen part från 900 timmar.
 • Ändring i regler för arbetsgivarens möjlighet att förlägga arbetstiden om regionen går med på det.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Förändring av reglerna för kortvarig in- och utlåning.
 • Definition av att lön inte innefattar exempelvis traktamenten och övriga ersättningar samt att fler uppgifter ska listas på lönespecifikationerna.
 • Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:
  • Digitalisering.
  • Jämställdhet, integration och mångfald.
  • Rekommendation för arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.
  • Rekommendationer hanteringsregler angående felaktig utbetalad lön.
  • Rekommendation gällande avskiljbart omklädningsutrymme, ”Bodar för alla”.
  • Tidlönegruppen, S-listan, 6-årsreglen mm färdigställs.
  • Villkor för kranföretag och kranförare.
Uppdaterad: