Plåt- och ventilationsavtalet i korthet

 • Avtalslängden gäller för perioden 4 december 2020 till 30 april 2023
 • Båda parter har rätt att säga upp avtalet senast den 31 oktober 2021. Avtalet löper då ut den 30 april 2022
 • Löneökningar enligt märket på 5,4 %, delad i två revisionsperioder:
  • Period 1: För perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022 höjs lönen med 3 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,30 %
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 5,60 kronor i timmen eller 974 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 168,40 kronor per timme, 29 302 kronor per månad.
   • Centrala och interna ackordsprislistor höjs med 2,7 %.
  • Period 2: För perioden den 1 maj 2022 till den 30 april 2023 höjs lönen med 2,4 % minus avräkning för pensionsförmåner med 0,37%
   • Utgående lön för yrkesarbetare räknas upp med 4,30 kronor i timmen eller 748 kronor per månad.
   • Grundlön utges med 171,80 kronor per timme, 29 893 kronor per månad.
   • Centrala och interna ackordsprislistor höjs med 2,03 %.
 • Extra pensionsavsättningar med ytterligare 0,3 % procent under avtalsperioden även för dom under 25 år.
 • Uppgörelse enligt märket som under avtalsperioden kommer att ge pensionsavsättning från 22 års ålder.
 • Regionala skyddsombud får tillträde till alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Förbättrat huvudentreprenörsansvar. Uppsnabbad och förenklad process för att granska misstänkt kollektivavtalsbrott samt utökat ansvar för huvudentreprenören.
 • Tydligare regler vad som gäller när företag ska anlita underentreprenörer.
 • Nytt utbildningsavtal där parterna är överens om vikten av en god och väl fungerade utbildning för att säkerställer återväxten med välutbildade och kunniga yrkesarbetare.
 • Utökad möjlighet att komma överens om flextid, kan läggas mellan 06.00–09.00 och 15.00–20.00.
 • Definitionen av lön innefattar inte exempelvis traktamenten och övriga ersättningar.
 • Fler uppgifter ska listas på lönespecifikationerna.
 • Gravidlön med 10 % av lönen för gravida som får graviditetspenning från Försäkringskassan.
 • Arbetsgrupp för att tydliggöra kraven vig upphandling av Företagshälsa och hälsokontroller
 • Arbetstidsförkortningen utgår från semesteråret (tidigare kalenderår).
 • Ny grupperingsmodell för yrkesarbetare, yrkesarbetare utan yrkesutbildning, övriga arbetare och arbetstagare under utbildning.
 • Arbetsgrupper mellan parterna under perioden 2020–2023:
  • Översyn av resor och kostnadsersättningar.
  • Digitalisering.
  • Jämställdhet, integration och mångfald.
  • Arbete mot trakasserier från tredje person.
  • Skatteeffekter vid felaktigt utbetald lön.
  • Arbetsplats för alla.
  • Arbetsgrupp för framtagande av handledning vid upphandling av företagshälsovård.
  • Översyn av § 11, Specialbestämmelser, ordnings- och skyddsregler.
Uppdaterad: