Byggnads Stockholm-Gotlands demokratiska organisation

Byggnads är en demokratisk organisation där beslutsfattarna utses av medlemmarna genom de lokala medlemskretsarna.

MEDLEMSKRETSAR

Byggnads Stockholm-Gotland har nio medlemskretsar som är geografiskt indelade i Stockholm och Gotlands län. Till kretsmötena är alla medlemmar välkomna.

I din krets är du med och beslutar om verksamheten. Där diskuterar ni fram förslag, skriver motioner till kongress och avtalsrörelse och väljer fram ledamöter till fullmäktige. Kretsen är också en viktig informationskanal mellan medlemmarna och regionen. 

Här ser du vilken krets du tillhör!

REGIONFULLMÄKTIGE

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige och det är medlemskretsarna som väljer vilka ledamöter som Regionfullmäktige ska bestå av. Här tas bland annat beslut om regionens medlemsavgift och vilka frågor Byggnads Stockholm-Gotland ska arbeta med. 

Regionfullmäktige 

REGIONSTYRELSEN

Styrelsen i region Byggnads Stockholm-Gotland väljs på regionfullmäktiges årsmöte. Styrelsen ansvarar tillsammans med personalen för regionens löpande verksamhet.

Regionstyrelsen

 

Uppdaterad: