Så här behandlar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller ny lagstiftning om hur personuppgifter ska hanteras, GDPR (General Data Protection Regulation), och de ersätter Personuppgiftslagen. GDPR syftar till att värna om dina personuppgifter och styr vilka behandlingar som får göras med dem.

Vi på Byggnads värnar om din personliga integritet och arbetar för att du tryggt kan lämna dina uppgifter till oss.

Dina personuppgifter

En personuppgift är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan härledas till en person, till exempel namn, telefonnummer eller en bild på en person.

Kategorier av personuppgifter som behandlas av förbundet är (exempel i parantes):

 • Uppgifter för identifiering (namn, personnummer, medlemsnummer mm),
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer mm)
 • Medlemsuppgifter (tillhörighet region, medlemskrets/avdelning, klubb, inträdesdatum, medlemskategori)
 • Uppgifter vid förhandlingsärenden
 • Uppgifter om förtroendeuppdrag (tidsperiod, uppdrag, utbildningar)
 • Utbildningar (genomgångna utbildningar, period/år)
 • Bankuppgifter (bank, kontonummer om du väljer autogiro, tex)
 • Uppgifter om anställningsförhållanden (arbetsgivarens namn, organisationsnummer, arbetsplats, lön)
 • Reskontra (inbetalda avgifter, påminnelser, obetalda fakturor)

Vill du kontrollera dina personuppgifter? Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter.

Att vara medlem i ett fackförbund

Medlemskap i fackförening är en känslig personuppgift och ditt medlemskap får inte röjas utanför Byggnads och dess biträden (du kan läsa mer om biträden nedan) om det inte finns särskilda skäl. I lagstiftningen anges dessa. Ett av skälen är att tillämpa det kollektivavtal som vi träffat med din arbetsgivare eller med en arbetsgivarorganisation.

Är du förtroendevald är situationen delvis annorlunda. När du är förtroendevald har du ett uppdrag i Byggnads där det ingår att vara kontaktperson för medlemmarna. I det fallet ingår det i uppdraget att informera om att du är medlem i Byggnads. Till exempel kan förtroendevaldas kontaktuppgifter och bild publiceras på webb.

När du blir medlem

När du blir medlem i Byggnads ingår du ett ömsesidigt avtal med oss, medlemskapet innebär en rad rättigheter och förmåner för dig och du som medlem betalar en avgift och håller dina uppgifter uppdaterade. Detta avtal oss emellan är grunden för att vi får behandla dina medlemsuppgifter.

Avbruten ansökan

Om du påbörjat en medlemsansökan genom att fylla i dina personuppgifter och klickat på knappen "Nästa" men inte slutfört alla steg av din ansökan, finns dina uppgifter kvar i vårt system en kortare tid. Dessa uppgifter hanteras inte för de ändamål som beskrivs ovan utan för att vi vid behov ska kunna kontakta dig för att klargöra om din avsikt är att bli medlem eller inte. Har du fyllt i dina uppgifter men inte klickat på knappen "Nästa" vid första steget, sparas inte dina uppgifter.

Om du fyller i en ansökan men inte fullföljer med betalning eller de kompletteringar vi behöver för att kunna erbjuda dig medlemskap behåller vi dina uppgifter i 3 månader innan de gallras.

Vad använder vi uppgifterna till?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna erbjuda dig ett så bra medlemskap som möjligt hos Förbundet. Syftet med verksamheten regleras av våra stadgar.

Vi behöver dina personuppgifter för att t.ex. kunna informera och stödja dig i olika frågor som rör dina arbetsförhållanden och din yrkesutveckling inom ramen får vår fackliga verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att kunna administrera ditt medlemskap och dina medlemsavgifter.

Vi kommunicerar med dig på den e-postadress och det mobilnummer du har registrerad hos oss på Förbundet. Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter.

Hur samlar vi in och lämnar ut personuppgifter

De flesta av dina personuppgifter lämnar du själv till oss, men vi uppdaterar också uppgifter mot till exempel folkbokföringsregistret. För att kunna driva dina rättigheter enligt kollektivavtal utbyter vi också information med din arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och liknande organisationer. Förbundet strävar efter att endast samla in den information om dig som behövs för att kunna utföra uppdraget som facklig organisation kunna tillvarata dina rättigheter och administrera ditt medlemskap och tillhörande förmåner.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För att kunna tillvarata dina rättigheter och administrera ditt medlemskap lämnar förbundet i vissa fall vidare dina personuppgifter till andra organisationer eller leverantörer, där dina personuppgifter skyddas genom biträdesavtal. Biträdesavtalen reglerar hur personuppgifterna får hanteras hos dessa aktörer.

Du lämnar de flesta uppgifterna

De personuppgifter vi behandlar inhämtas från dig i samband med medlemsansökan. Du kan alltid logga in på Mina sidor och kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Vissa uppgifter kan också uppdateras där. Vi behandlar också de uppgifter du lämnar om dig när du till exempel går en av förbundets utbildningar eller när vi företräder dig i ett ärende.

Förbundets personuppgiftsbiträden

Förbundet använder en rad personuppgiftsbiträden för att kunna hantera ditt medlemskap. För att hålla dina adressuppgifter uppdaterade och använder därför förbundet en tjänst som baserar sig på Skatteverkets folkbokföringsregister.

Andra kategorier av biträden som får ta del av personuppgifter är till exempel vårt företag för administration, FASAB6F, tryckerier, a-kassan, IT-konsulter, LO, utbildningsanordnare, banker och leverantörer av system och medlemsförmåner.

Myndigheter eller annan reglerad verksamhet

När vi är skyldiga enligt lag eller förordningar att lämna ut dina uppgifter gör vi det på ett ordnat sätt med lämplig skyddsnivå. Det kan till exempel vara till Skatteverket eller SCB (Statistiska centralbyrån). För att tillhandahålla vissa av förmånerna, till exempel gruppförsäkringen som ingår i medlemskapet (läs mer här vad som gäller för just ditt medlemskap), lämnar vi dina uppgifter till försäkringsbolaget.

Kollektivavtal

Tillämpningen av det kollektivavtal som din arbetsgivare är bunden av innebär också att vi utbyter information med din arbetsgivare och dennes arbetsgivarorganisation. Personuppgifter kan också lämnas till partsgemensamma organisationer, till exempel avseende lärlingar där uppgifter i vissa fall kan lämnas till den aktuella yrkesnämnden. För att kunna tillvarata dina rättigheter i en tvist lämnar vi också personuppgifter till andra organisationer, till exempel advokatbyrå och domstolar. Kollektivavtalen innehåller också en rad förmåner, till exempel försäkringar där personuppgifter lämnas till försäkringsbolaget för att du ska kunna ta del av förmånerna.

Samtycke

Det kan finns tillfällen då vi behöver fråga dig om vi får behandla dina personuppgifter på något annat sätt, då ber vi om ett så kallat samtycke. Exempel på sådana situationer kan vara för att dela dina personuppgifter vidare till ett annat fackförbund via LO:s övergångsdatabas eller för att marknadsföra ytterligare förmåner, eller om vi behöver hantera dina kostönskemål i samband utbildning eller konferens. Ett samtycke kan du återkalla när du önskar. Ett återkallat samtycke påverkar inte ditt samtycke retroaktivt, det vill säga den tid som Förbundet haft samtycke till behandlingen.

Förbundet kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare till tredje part.

Hur vi hanterar personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av anställda på förbundet, förbundets regioner eller förtroendevalda.

Vi strävar alltid efter att behandlar personuppgifter inom EU/EES eller inom land med adekvat skyddsnivå. Förbundet undviker överföring till tredje land i samarbeten med leverantörer och har som villkor i biträdesavtal att detta inte få förekomma hos leverantören eller underkonsulter.

Förbundet har en internationell verksamhet och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder och rutiner för denna verksamhet.

Efter avslutat medlemskap

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ändå behålla vissa av dina personuppgifter framöver. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dom. Exempel:

 • Vi behöver hantera inbetalningar, påminnelser eller återbetalning av medlemsavgifter
 • Vi behöver ha kvar vissa personuppgifter för att fullgöra de krav i annan lagstiftning, exempelvis bokföringslagen
 • Eventuell preskriptionstid på ärenden som vi drivit för din räkning, för att vi ska kunna fullgöra sådana åtaganden mot dig som pågår under tid som sträcker sig efter det att medlemskapet upphört
 • Uppgifter om födelseår, lön, geografiskt ort mm sparas i avpersonifierad form för statistiska ändamål
 • Protokoll, tex vid lönerevision
 • Arkiv till exempel protokoll och andra beslutsunderlag i Förbundets arkiv samt Arbetarrörelsens arkiv, ARAB
 • Vi vill också kunna informera dig om förändringar i ditt före detta medlemskap, till exempel om du har haft försäkringar under tiden som medlem som du eller efterlevande senare kan göra anspråk på

Dina rättigheter

Som medlem har du rätt att veta vilken data vi har om dig och hur den används. Dessa rättigheter går vi igenom nedan. Tänk på att de alltid ska vägas mot övrig gällande lagstiftning och förbundets skyldigheter.

1. Rätten att få information om varför förbundet behandlar mina personuppgifter

Förbundet behandlar dina personuppgifter för att du som medlem ska kunna få hjälp och stöd i arbetsrättsliga frågor, information om lön, tjänster och förmåner. Läs mer om vilka behandlingar som görs och vilken laglig grund dessa har stöd i här.

2. Rätten att få veta kategorier av personuppgifter som behandlas

En kategori av personuppgifter som behandlas är kontaktuppgifter. Det kan vara adress, mobil och e-post som vi behöver för att komma i kontakt med dig som medlem. De uppdateras antingen genom att du meddelar oss dina nya kontaktuppgifter eller med hjälp av ett företag som tillhandahåller den tjänsten. Läs mer om dina personuppgifter.

3. Rätten att få veta om mina uppgifter lämnas vidare och i så fall till vem och vart

Förbundet samarbetar med olika företag för att kunna fullgöra sitt åtagande till dig som medlem och behöver då låta den leverantören hantera vissa personuppgifter. Detta regleras genom att företaget blir ett personuppgiftsbiträde som reglerar hanteringen av personuppgifter. Detta gäller för adressuppdateringar, systemutveckling och support av tekniska och digitala hjälpmedel, tryckerier för pappersfakturor och tidningen, LO med mera. Även andra tillfällen finns då personuppgifter lämnas ut, tex till myndigheter. Läs mer om hur vi samlar in och lämnar ut personuppgifter.

4. Rätten att få veta hur länge uppgifter lagras

Om du väljer att avsluta medlemskapet hos oss behöver vi ibland behålla vissa av dina personuppgifter en ytterligare tid. Vilka personuppgifter vi sparar och hur länge beror på varför vi behöver spara dom. De uppgifter vi inte har skäl att behandla gallras.

Läs mer under avsnittet Efter avslutat medlemskap.

5. Rätten att få rätta eller radera vissa personuppgifter

Du kan själv uppdatera vissa av dina personuppgifter på Mina sidor eller meddela oss om det finns några felaktigheter.

6. Rätten att invända mot vad som görs med uppgifterna och begära begränsning av vad som görs med personuppgifterna

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, till exempel skickar ut förbundstidningen eller lämnar dina personuppgifter vidare till försäkringsbolaget för gruppförsäkring kan du kontakta Förbundet och meddela detta. Använd gärna Mina sidor eller se Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor.

Många behandlingar vi gör är nödvändiga för ditt medlemskap och går därför inte att stoppa eller begränsa. Om du ber att en sådan behandling stoppas eller begränsas kan vi be dig att antingen tillåta behandlingen eller avsluta medlemskapet.

7. Rätt till registerutdrag

Som medlem har du rätt att få veta varifrån uppgifter om dig samlats in, om du inte lämnat dem själv. Du kan ta del av vissa av dina personuppgifter via Mina sidor och du kan begära ett registerutdrag. Läs mer om hur du praktiskt går till väga för att beställa ett registerutdrag under Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor.

8. Rätten att få kännedom om automatiserade beslutsfattande och vad det innebär för den registrerade

Vi behandlar inte dina personuppgifter i automatiserade beslutsfattande utan det är alltid en handläggare som bekräftar ett medlemskap eller gör kontroller av andra delvis automatiserade processer.

9. Rätten att bli glömd

Om du valt att avsluta medlemskapet hos Förbundet så har du enligt rätten att bli glömd rätt att kontakta förbundet och be oss radera alla dina personuppgifter. Om det inte av annan lagstiftning kräver att vi sparar dem (exempelvis bokföringslagen) kan vi genomföra en radering av uppgifter i digitala system/register. För att använda dig av denna möjlighet kontaktar du vårt dataskyddsombud.

10. Dataportabilitet

Du har rätt att flytta din data från ett företag eller en organisation till en annan. Det kallas portabilitetsprincipen och innebär har rätt att få ut en fil i textformat för att kunna flytta med dig de personuppgifter du själv lämnat till oss till annan organisation. I grunden handlar det om att du som medlem fyllt i uppgifter i din medlemsanmälan och du kan hos Förbundet begära att få ut samma uppgifter i enkelt format för att kunna lämna till annan part. Begäran om detta ska lämnas till oss via kontaktformulär.

För att byta förbund inom LO finns en övergångsdatabas där informationen kan överföras åt dig om du så önskar.

11. Rätten att få information om hur personuppgifterna skyddats om de överförts till ett så kallat tredje land eller internationell organisation

Förbundet undviker överföring till tredje land (enkelt uttryckt utanför EU) i samarbeten med leverantörer och har som villkor i biträdesavtal att detta inte få förekomma hos leverantören eller underkonsulter. Läs mer under avsnittet Hur vi hanterar personuppgifter.

12. Rätten att klaga till Datainspektionen

Om du anser att vi förfarit felaktigt i fråga om dina personuppgifter har du även rätt att vända dig med klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor i Sverige. 

Kontaktuppgifter dataskyddsfrågor

Hur vi arbetar med GDPR och personuppgifter på Förbundet
Förbundet är personuppgiftsansvarigt och om du har frågor om hur vi arbetar med dataskyddsfrågor eller hanterar dina personuppgifter vänligen kontakta oss via kontaktformulär eller via telefonnummer 010-601 10 00.

Begäran om registerutdrag

För att begära ett registerutdrag, sänd ett meddelande oss.

 • Begäran om registerutdrag hanteras löpande och lämnas inom en kalendermånad, om inte utdraget innebär större administration då kan det ta längre tid. I så fall kontaktar vi dig.
 • Du har rätt att göra en förfrågan om registerutdrag en gång per år, vid flera beställningar av registerutdrag under ett kalenderår tas en administrativ avgift ut. Ska uppgifterna lämnas på papper kan dock en administrativ avgift tas även vid första begäran.

Dataskyddsombud

Förbundet har utsett ett dataskyddsombud som du som registrerad kan kontakta om frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

Förbundets utsedda dataskyddsombud är:
E-post: dataskydd@fasab6f.se

Den här informationen kan komma att uppdateras.

Förbundet förbehåller sig rätten att uppdatera den här informationen, eftersom vi regelbundet utvecklar våra rutiner och system. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar kommer att meddelas på denna sida.

Uppdaterad: