Byggkran

Vid varsel på grund av arbetsbrist

Om ditt företag ska säga upp personal på grund av arbetsbrist ska företaget alltid genomföra en förhandling med Byggnads. Uppsägning får inte verkställas förrän den är förhandlad med Byggnads. 

Begär förhandling med Byggnads

Företaget måste alltid genomföra en förhandling med Byggnads innan ni säger upp någon, enligt MBL 11§.

Begär förhandling

DetTA SKA FÖRETAGET GÖRA inför förhandling

 • Komplett turordningslista på samtliga anställda inom turordningsområde (Namn, Person nr, Anställningstid i fallande ordning, Yrke och Kontaktuppgifter, dvs telefonnummer och eventuellt mejladress) ska mejlas till 01ratts@byggnads.se. 
  Listor med uteblivna uppgifter godtas ej.
 • Att allmän varselinformation är genomförd på ett sätt som är begripligt för personalen med hänsyn till eventuella språkförbristningar.
 • Risk- och konsekvensanalys. Risk-och konsekvensanalys innebär att en arbetsgivare behöver göra en bedömning om kommande verksamhetsändringar medför risker ur arbetsmiljösynpunkt.  Nämligen, behöver man beskriva den planerade ändringen, samt bakgrund och syfte och dokumentera vad ändringen består av, vilken del av organisationen som berörs, samt vilka anställda som berörs. Använd mallen, eller mejla en skrivelse i stället.
 • Omplaceringsutredning. Omplaceringsutredning ska göras individuellt för varje anställd som ska sägas upp. Använd mallen, eller mejla en skrivelse i stället.

Anmäl till arbetsförmedlingen

Du ska också anmäla varslet till arbetsförmedlingen om varslet berör 19 anställda eller fler.

Anmäl varsel - Arbetsförmedlingen

Tänk på det här

Det är lagen och kollektivavtalen som styr reglerna på arbetsmarknaden. När det gäller arbetsbrist genom medbestämmandelagen, MBL, samt lagen om anställningsskydd, LAS.

 • Företaget ska informera de anställda i bolaget om orderingång och
  hur ekonomin ser ut, det är er skyldighet enligt MBL 19§.
 • Företaget måste alltid genomföra en förhandling med Byggnads innan ni säger upp någon, enligt MBL 11§.
  Förhandlingen ska handla om arbetsbristens omfattning, hur många som berörs, er omplaceringsskyldighet i bolaget. Vid förhandlingen skrivs ett protokoll på vad man kommit överens om.
 • Företaget informerar de anställda om att förhandling har begärts. Byggnads ombudsmän hjälper gärna till och ordnar ett informationsmöte på företaget, ett så kallat UVA-möte, facklig information från Byggnads på arbetstid.
 • Företaget ska försöka finna andra åtgärder än uppsägning t ex
  kompetensutvecklande kurser och utbildningar. Ett annat alternativ enligt Byggavtalet är att låna ut personal till ett annat byggföretag som har behov av arbetskraft.
 • Finns det lärlingar ibland de övertaliga?
  Försök att undanta lärlingar i arbetsbristen, de har en egen turordning eftersom de är inne i en utbildningsfas.
 • Upprätta en turordningslista med namn, personnummer, anställningstid, yrke samt mobilnummer till de anställda. Turordningslistan och hur många som behöver sägas upp, fastställs i förhandlingen. Dagen efter förhandlingen kan företaget verkställa uppsägningar, uppsägningstider löper dagen efter det att uppsägningsbeskedet överlämnades.
 • Låt de anställda verifiera sin anställningstid i bolaget, all tid räknas in även om en arbetstagare har varit anställd tidigare i bolaget. Om företaget har bytt organisationsnummer under tiden den anställde varit borta från företaget räknas inte den tidigare tiden.
 • Uppsägning verkställs först när förhandlingen med Byggnads är genomförd.
 • Uppsägningsbesked ska vara skriftligt. Uppsägningstider för de anställda beror på hur länge man har varit anställd: 0-2 år =1 månad, 2-4 år=2 månader osv upp till max 10 år då har man 6 månaders uppsägningstid.
 • Den som har varit anställd i ett år har återanställningsrätt till företaget. Det innebär att när personen slutar på företaget så gäller återanställningen 9 månader framåt i tiden.
 • Genom kollektivavtalet finns försäkringar som Byggnads och företaget
  ansöker om att ta del av, t ex AGB ersättning , TSL omställningscoach och Arbetsgivareintyg för a-kassan.

 

Fördelar

Alla tjänar på att ha kollektivavtal. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna.

Läs vilka fördelar du får med kollektivavtal

Uppdaterad: