Byggnadsarbetare som borrar

Anställda med förtroendeuppdrag

Att vara fackligt förtroendevald innebär konkret att man är vald med förtroende av de medlemmar på arbetsplatsen som kollektivavtalet omfattar.

Vilka är fackligt förtroendevalda?

För oss på Byggnads är fördelarna med en fackligt förtroendevalda på arbetsplatserna tydliga. Vi ser hur våra förtroendevalda medlemmar tar extra ansvar för att kollegorna ska trivas och för att samarbetet med ledningen ska flyta på bra.

Men det är inte bara vi som fackförbund som ser fördelarna med en lokal facklig förankring på arbetsplatserna. Några av de fördelar som arbetsgivare anger med att våra medlemmar organiserat sig  är:

  • Med en tydlig facklig struktur på företaget blir också beslutsordningen lättare. Det blir mer ordning och reda kring frågor som direkt berör personalen och arbetsmiljön.
  • För medarbetarna innebär det ökad trygghet att stanna och utvecklas med företaget.
  • Företag med fungerande och strukturerade samarbeten mellan chefer och medarbetarna har färre konflikter och kan lägga mer energi på företagets utveckling.
  • Fackligt förtroendevalda är en bra samarbetspartner. De har bra förankring hos personalen och vill bidra till att utveckla företaget eller organisationen.

Den svenska modellen innebär en stor fördel även rent konkurrensmässigt. Vi ordnar mycket genom kollektivavtal som bygger på samarbete och ansvar mellan parterna på arbetsmarknaden. Med en lokal facklig organisation på arbetsplatsen är det enklare att skapa en miljö där anställda, ledning, kunder och media vet att företaget bryr sig om sina anställda.

Lagbas

Rollen som lagbas är både spännande och utvecklande. En av de viktigaste delarna i ditt uppdrag är att representera dina arbetskamrater och Byggnads på arbetsplatsen. Du är också Byggnads "ögon och öron" på arbetsplatsen och håller kontakt med eventuell MB-grupp och med Byggnads region.

Försäkringsinformatör

Rollen som försäkringsinformatör innebär först och främst att se till att löpande ge medlemmarna relevant information och kunskap om försäkringar. Både om försäkringar som ingår i kollektivavtalet och de som ingår i medlemskapet i Byggnads. Man har även grundläggande kunskaper om pensionssystemet.

Skyddsombud

Skyddsombud är ett fackligt uppdrag. Ett skyddsombud företräder sina jobbarkompisar i arbetsmiljöfrågor och samverkar strukturerat med arbetsgivaren för att nå en så god arbetsmiljö som möjligt. Skyddsombudet ska alltid delta i alla förändringar som arbetsgivaren planerar att genomföra. Ett skyddsombud har befogenhet att stoppa ett arbete som innebär akut fara för liv och hälsa. Hen kan också kräva vissa undersökningar om misstänke finns om ett arbetsmiljöproblem.
Tillsammans med arbetsgivarens representanter deltar skyddsombudet i regelbundna skyddsronder.

Det är facket som utser skyddsombud. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas skyddsombud på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Finns fler skyddsombud ska ett av dem utses till huvudskyddsombud.

Vilken rätt till utbildning har en förtroendevald?

En arbetsgivare får enligt förtroendemannalagen inte hindra en fackligt förtroendevald att fullgöra sitt uppdrag. En fackligt förtroendevald har rätt till den ledighet och den utbildning som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten ska ha en omfattning som är skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten ska inte medföra betydande hinder för produktionens gång.

Alla förtroendevalda ska vara anmälda som förtroendevalda hos arbetsgivaren. Innan en utbildning ska man också anmäla att man vill vara ledig i enlighet med förtroendemannalagen.

Om utbildningen handlar om att ge kunskaper för att utföra uppdraget i relation till den egna arbetsplatsen och arbetsgivaren har man rätt att vara ledig med lön. I annat fall har den förtroendevalda rätt att vara ledig utan lön. Ledigheten ska meddelas i så god tid som möjligt.

När gäller förtroendemannalagen?

Enkelt uttryckt faller all facklig verksamhet utom interna angelägenheter under förtroendemannalagens regler. Lagen gäller med andra ord vid alla slag av förhandlingar mellan de lokala parterna. Men som facklig verksamhet räknas inte bara själva förhandlingsarbetet. Även allt förberedelsearbete inför förhandlingarna räknas hit. Information till medlemmarna om lagar och avtal eller om resultat av förhandlingar med arbetsgivaren räknas också som facklig verksamhet.

Den fackliga verksamheten behöver inte alltid vara direkt knuten till den egna arbetsplatsen för att lagen ska gälla. Under lagen faller nämligen också centralt fackligt arbete som till exempel centrala förhandlingar och medverkan i avtalskonferenser.

Även en stor del av den fackliga utbildningen räknas som facklig verksamhet. Huvudsaken är att den fackliga utbildningen gäller sådana frågor eller ämnesområden som kan komma upp på arbetsplatsen. Det finns emellertid viss facklig verksamhet som lagen inte gäller för. Det är främst interna fackliga aktiviteter som medlemsvärvning, fackliga val, stadge‑ och avgiftsfrågor, allmänt inriktad utbildning och "renodlad" politisk verksamhet.

Fördelar

Alla tjänar på att ha kollektivavtal. Spelregler som alla känner till är bra för samarbete och goda relationer. Byggnads strävar efter att få ett bra samarbete på arbetsplatserna.

Läs vilka fördelar du får med kollektivavtal

Uppdaterad: