Två byggnadsarbetare som pratar med varandra

Arbetsmiljö – Utse skyddsombud

Det är inte arbetsgivaren som utser skyddsombud, utan skyddsombudet väljs av arbetskamraterna och utses av Byggnads.

Skyddsombudet och arbetsgivaren samverkar för en god arbetsmiljö. På ett företag där det finns minst fem arbetstagare ska det finnas minst ett skyddsombud. Finns det flera skyddsombud, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud.

För arbetsställen/företag som inte har någon arbetsmiljöorganisation utses ett regionalt skyddsombud genom Byggnads.

Så här går det till

Arbetstagarna väljer ett skyddsombud på arbetsplatsen eller i företaget, som även blir fackligt förtroendevald i Byggnads.

Eftersom det är ett fackligt uppdrag är det sedan Byggnads som utser skyddsombudet. En ombudsman från Byggnads tar kontakt eller träffar medlemmen/skyddsombudet och gör upp en utbildningsplan. Sedan meddelar vi arbetsgivaren via brev vem som är registrerad som skyddsombud/fackligt förtroendevald i företaget.

Utbildning

Skyddsombudet blir kallad till en grundutbildning enligt parternas överenskommelse. Utbildningen betalas av arbetsgivaren och skyddsombudet har rätt att vara ledig med ordinarie lön under utbildningen.

Utbildning för skyddsombud

Uppgifter

Arbetsgivaren och skyddsombudet samverkar för en bra relation och arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö. Skyddsombudet informerar sina arbetskamrater om skydds- och fackliga frågor samt företräder dem i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsgivaren ska informera skyddsombudet om viktiga förändringar i arbetsmiljön. Skyddsombudet ska bland annat delta vid nya eller ändrade arbetsprocesser och arbetsmetoder och av ny arbetsorganisation. Skyddsombudet ska delta när företaget upprättar handlingsplaner samt vaka över att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete.

De ska också delta vid planering när farliga ämnen ska användas.

Rättigheter

Ett skyddsombud får inte hindras i sitt uppdrag. Ett skyddsombud får inte heller ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag som skyddsombud/fackligt förtroendevald.

Skyddsombudet har rätt till den tid som behövs för att utföra sitt uppdrag. Om ett arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa, har skyddsombudet rätt att stoppa arbetet.

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Läs gärna kapitel 6 – Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare m m.

Kontakt

Johnny Rindebrant
arbetsmiljöansvarig, Byggnads Stockholm-Gotland
010-601 12 63
johnny.rindebrant@byggnads.se

Uppdaterad: