Dina försäkringar

Som medlem har du flera försäkringar i Byggnads och har din arbetsgivare kollektivavtal har du ytterligare skydd genom avtalsförsäkringarna.

Medlemsförsäkringar

Följande försäkringar ingår i medlemsskapet

Olycksfallsförsäkring

  • Olycksfallsersättning
  • Rehabilitering
  • Akutersättning
  • Kroppsskadeersättning
  • Övriga kostnader (omkostnader till följd av olycksfallet som till exempel läkemedel, kläder med mera)
  • Sjukhusvistelse
  • Krisförsäkring
  • Tandskadekostnader
  • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kronor

GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Som medlem i Byggnads omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp på ett halvt prisbasbelopp som vid dödsfall utbetalas till dödsboet.

BARNGRUPPLIV
Begravningshjälp 35 000 kronor för barn till och med 18 år. Gäller även ofödda barn från graviditetsvecka 22+1.
Läs mer om dina medlemsförsäkringar: www.folksam.se/byggnads

För dig som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring
Ger ersättning med cirka 10 procent av ens sjukpenninggrundande inkomst från dag 15–360 i sjukperioden, gäller ej arbetsolycksfall.

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Ger ersättning för inkomstförlust vid sjukskrivning på grund av olycksfall i arbetet.
Prövar ersättning för medicinsk invaliditet och vanprydande ärr 18 månader efter olycksfall i arbetet. Kan även ge ersättning för merkostnader.
Anmäl! Tandskador som uppstår på grund av olycksfall i arbetet ska anmälas till Försäkringskassan!

AGB – Avgångsbidragsförsäkring
Ger ett engångsbelopp när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har fyllt 40 år och varit anställd 50 månader de senaste 5 åren.
Beloppet är mellan 37 000–54 000 kronor beroende på ålder. 

TGL –Tjänstegrupplivförsäkring
Begravningshjälp 0,5 prisbasbelopp till dödsboet.
Grundbelopp till fru, sambo eller barn. 0,5–6 prisbasbelopp,
cirka 24 000–286 000 000 konor, beroende på ålder och familjesituation.
Barnbelopp till barn under 21 år, 0,5–2 prisbasbelopp, cirka
24 000–95 000 kronor beroende på barnets ålder.

Avtalspension SAF-LO
4,5 procent av lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (ibb), 30 procent på lönedelar över 7,5 ibb (årslön över 511 500 kronor).
OBS! Viktigt att kolla Forabeskedet varje år i maj-juni så arbetsgivaren satt in 4,5 procent av årslönen.

Premiebefrielseförsäkring
Premien till avtalspensionen vid långtidssjukskrivning och föräldraledighet betalas in av AFA Försäkring

FPT – Föräldrapenningtillägg
Du kan få ersättning för dagar du tar ut föräldrapenning (på sjukpenningnivå) fram till dess att barnet fyllt 18 månader (eller 18 månader efter adoptionstillfället).
Om du varit anställd i 12 månader har du rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg.
Har du varit anställd i 24 månader har du rätt till maximalt 180 dagar.
Om båda föräldrarna omfattas av försäkringen har de rätt till maximalt 180 dagar vardera.
Ersättningen motsvarar 10 procent av inkomsten upp till 10 prisbasbelopp.
För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 procent.

Omställningsstöd
Kan ansökas vid uppsägning på grund av arbetsbrist och anställningstid minst ett år. Det innebär personlig hjälp av utvalda aktörer som vi använder oss av.

Läs mer om försäkringar genom kollektivavtalet: www.fora.se
Läs mer på  Afa Försäkring

Uppdaterad: