Byggnads Väst

Dina försäkringar

Som medlem har du flera försäkringar i Byggnads och har din arbetsgivare kollektivavtal har du ytterligare skydd genom avtalsförsäkringarna.

Medlemsförsäkringar

Följande försäkringar ingår i medlemsskapet

Olycksfallsförsäkring

  • Olycksfallsersättning
  • Rehabilitering
  • Akutersättning
  • Kroppsskadeersättning
  • Övriga kostnader (omkostnader till följd av olycksfallet som ex. läkemedel, kläder m.m.)
  • Sjukhusvistelse
  • Krisförsäkring
  • Tandskadekostnader
  • Medicinsk invaliditet 1 000 000 kr

GRUPPLIVFÖRSÄKRING

Som medlem i Byggnads omfattas du av en grupplivförsäkring med ett försäkringsbelopp på ett halvt prisbasbelopp som vid dödsfall utbetalas till dödsboet.

BARNGRUPPLIV

Begravningshjälp 35 000 kr för barn tom 18 år. Gäller även ofödda barn från graviditetsvecka 22+1.

Läs mer om dina medlemsförsäkringar: www.folksam.se/byggnads

För dig som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring
Ger ersättning med ca 10 % av ens sjukpenninggrundande inkomst från dag 14 – 360 i sjukperioden, gäller ej arbetsolycksfall.

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Ger ersättning med 20 % av ens inkomst från dag 1 när man råkat ut för ett arbetsolycksfall som lett till sjukskrivning. Ersätter kostnader till följd av arbetsolycksfallet. Prövar invaliditet samt vanprydande ärr 1,5 år efter sjukperiodens upphörande.

AGB – Avgångsbidragsförsäkring
Ger ett engångsbelopp när man blir uppsagd pga arbetsbrist, har fyllt 40 år och varit anställd 50 månader de senaste 5 åren. Beloppet är mellan 32 000 – 47 000 kr beroende på ålder.

TGL –Tjänstegrupplivförsäkring
Begravningshjälp 0,5 prisbasbelopp till dödsboet.
Grundbelopp till fru, sambo eller barn. 0,5 - 6 prisbasbelopp, ca 22 000 – 267 000 kr, beroende på ålder och familjesituation.
Barnbelopp till barn under 21 år, 0,5-2 prisbasbelopp, ca 22 000 – 89 000 kr beroende på barnets ålder.

Avtalspension SAF-LO
4,5 % av lönedelar upp till 7,5 pbb, 30 % på lönedelar över 7,5 pbb, avsätts till avtalspensionen. OBS! Viktigt att kolla Forabeskedet varje år i maj-juni så arbetsgivaren satt in 4,5 % av årslönen.

Premiebefrielseförsäkring
Premien till Avtalspensionen inbetalas under sjukperiod och föräldraledighet.

FPT – Föräldrapenningtillägg
Ny försäkring som började gälla 1 januari 2014. Max 180 dagar per barn och förälder kan man ansöka om FPT, vilket motsvarar 10 % på föräldrapenningsunderlaget tom barnet är 18 månader. Gäller en sammanhängande period med föräldrapenning.

Omställningsstöd
Kan ansökas vid uppsägning pga arbetsbrist och anställningstid minst ett år. Det innebär personlig hjälp av utvalda aktörer som vi använder oss av.

Läs mer om försäkringar genom kollektivavtalet: www.fora.se

Uppdaterad: