Byggnads demokratiska organisation

Översikt över Byggnads demokratiska organisation. Finns även nedan som PDF.

Organisation och ledning

Byggnads uppgift är att företräda medlemmarna för att de ska ha det bra och få det bättre på arbetsplatsen – men också i samhället. Det gör vi genom att många aktiva medlemmar i Byggnads arbetar tillsammans och driver byggnadsarbetarnas intressen. Medlemmarna är Byggnads. Tillsammans är vi starkare än var och en.

Medlemskretsar

Till medlemskretsarnas möten är alla medlemmar välkomna. Där fattas beslut om Byggnads lokala aktiviteter.

Regioner

Regionens högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionfullmäktige väljer en regionstyrelse, som tillsammans med personalen ansvarar för regionens löpande verksamhet.

Förbundet

Kongressen

Kongressen är förbundets högsta beslutande instans. Den behandlar och beslutar om förbundets långsiktiga verksamhet. På kongressen är alla regioner representerade. Ombuden utses av regionernas fullmäktige. Kongressen väljer förbundsstyrelse och utser ledamöter till förbundsfullmäktige som är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige sammanträder varje år som det inte är kongress. Ledamöterna godkänner föregående års verksamhet samt fattar beslut om verksamhetsmål och budget för kommande år.

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen sammanträder en gång per månad och beslutar om den löpande verksamheten. Förbundsstyrelsens arbetsutskott träffas varje vecka och bereder bland annat ärenden till styrelsen.

Avtalsråd

Avtalsrådet har en rådgivande funktion. Ledamöterna diskuterar krav inför och under avtalsrörelsen samt tar ställning till vårt slutliga avtalsförslag.

Uppdaterad: