Fackliga förtroendevalda

6 000–7 000 av våra medlemmar har ett eller flera förtroendeuppdrag. Tillsammans med anställda ombudsmän och övrig personal försvarar de medlemmarnas rätt till arbete, samt ger hjälp och stöd vid arbetslöshet. 

Våra fackliga förtroendevalda förhandlar och träffar avtal om löner, arbetstid, semester och andra villkor. De arbetar även för en säker arbetsmiljö. Målet är att alla ska vara trygga och säkra på arbetsplatsen.

Den fackliga förtroendevalda

Våra fackliga förtroendevalda utses efter förslag från medlemmar på arbetsplatserna (mandatperioden är tre år). De förtroendevalda utgör kontaktlänk mellan arbetstagarna på bygget och resten av Byggnads organisation. På arbetsplatsen finns fackliga förtoendevalda med olika uppdrag:

Lagbasen

Lagbasen är arbetslagets företrädare på arbetsplatsen. Lagbasen bör också vara fackligt förtroendevald.

Skyddsombud

På en arbetsplats där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts ska det finnas ett eller flera skyddsombud. Skyddsombudet utses av regionen och värnar om säkerheten på arbetsplatsen samt arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Anställda på mindre arbetsplatser kan vända sig till regionala skyddsombud på regionerna – de har till uppgift att bevaka deras arbetsmiljö.

Medbestämmandegrupp

I vissa företag finns också en Medbestämmandegrupp, MB-gruppen, vilken utses av Byggnads region. MB-gruppen får information om företagets verksamhet och planering. På mindre arbetsplatser har kontaktombudet motsvarande uppdrag. 

Uppdaterad: