Byggnads pensionsstiftelse

Byggnads pensionsstiftelse har till ändamål att trygga utfästelser om tilläggspension till funktionärer och mätningsmän inom förbundet. Byggnads pensionsstiftelse investerar i värdepappersfonder och fastigheter.

Byggnads pensionsstiftelse investerar bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4b§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de fall har inga särskilda överenskommelser ingåtts med fondförvaltare avseende särskilda mandat.

De fonder pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi och åtagande.

Målet för kapitalförvaltningen är att inom ramen för en väl diversifierad placeringsportfölj med begränsad risk skapa en god och tillräcklig avkastning som långsiktigt ger förbundet möjlighet att ta gottgörelse för pensionskostnader.

Pensionsstiftelsen avstår från att anta särskilda principer för aktieägarengagemang enligt direktivet om aktieägarengagemang då investeringar i noterade bolag uteslutande sker genom fonder.

Riktlinjer inom hållbarhet

Byggnads med pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i kapitalförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

Byggnads med pensionsstiftelse är licenserade av ESG4Real då vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration. Här kommer vi att ange andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real när det finns ett utbud av ESG4Real-certifierade förvaltare.

Uppdaterad: