Information om Svenska Byggnadsarbetareförbundets pensionsstiftelse

Svenska Byggnadsarbetareförbundets pensionsstiftelse för funktionärer (802007-6280) är registrerad i Sverige.

Syftet med pensionsstiftelsen är att utgöra pant för Svenska Byggnadsarbetareförbundets pensionsskulder till funktionärer och mätningsmän inom förbundet och före detta anställda som ingår i de grupper pensionsstiftelserna omfattar, samt att utöver detta kunna ge gottgörelse till Svenska Byggnadsarbetareförbundet motsvarande de årliga pensionsutbetalningarna. Pensionsstiftelsen har målsättningen att konsolideringsgraden (Kapital i förhållande till skuld) inte skall understiga 112%.

Kontaktuppgift till stiftelsen:

  • Byggnads Pensionsstiftelse
    Att: Magnus Nordlund
    106 32 Stockholm
  • Tel: 010-601 10 01

Länsstyrelsen och Finansinspektionen är tillsynsmyndigheter för pensionsstiftelser.

Pensionsstiftelsens placeringsprofil framgår av stiftelsens placeringsriktlinjer.

Byggnads pensionsstiftelse investerar bland annat i fonder som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4b§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I de fall har inga särskilda överenskommelser ingåtts med fondförvaltare avseende särskilda mandat.

De fonder pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med pensionsstiftelsens investeringsstrategi och åtagande.

Målet för kapitalförvaltningen är att inom ramen för en väl diversifierad placeringsportfölj med begränsad risk skapa en god och tillräcklig avkastning som långsiktigt ger förbundet möjlighet att ta gottgörelse för pensionskostnader.

Pensionsstiftelsen beaktar miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer i sina placeringsbeslut. Närmare beskrivning av detta finns i stiftelsens placeringsriktlinjer.

Byggnads och pensionsstiftelsen är licenserad av ESG4Real då vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration. Här kommer vi att ange andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real när det finns ett utbud av ESG4Real-certifierade förvaltare.

Pensionsstiftelsen avstår från att anta särskilda principer för aktieägarengagemang enligt direktivet om aktieägarengagemang då investeringar i noterade bolag uteslutande sker genom fonder.

Pensionsstiftelsens styrelse har beslutat att inga ersättningar utgår till styrelsen.

Stiftelsens ekonomiska ställning framgår av stiftelsens årsredovisning.

Pensionsstiftelsen ska upplysa om vilken information som stiftelsen är skyldig att lämna på begäran. Detta framgår av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2019:19 2 kap. Information om pensionsstiftelsen och dess verksamhet.

Uppdaterad: