Viktiga lagar

Alla dina rättigheter du har på jobbet regleras genom lagar och genom kollektivavtal. Har du inget kollektivavtal på din arbetsplats gäller bara lagen.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen finns till för du ska ha en god arbetsmiljö på ditt jobb. Den anger i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar olika aktörer, framförallt arbetsgivaren, har. Arbetsmiljölagen berör allt som har med arbetsmiljö att göra: fysiska, organisatoriska, psykiska och sociala.

Läs mer om Arbetsmiljölagen på Arbetsmiljöverket

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen finns till för att motverka diskriminering och på andra sätt underlätta och stödja lika rättigheter och möjligheter oavsett vad du har för kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Läs mer om diskrimineringslagen och diskriminering på Diskrimineringsombudsmannen

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen beskriver vad en fackligt förtroendevald får göra och inte göra på arbetstid om företaget har kollektivavtal. Den säger bland annat att arbetsgivaren inte får hindra en fackligt förtroendevald att fullgöra sitt uppdrag. Den säger även att den som är fackligt förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.

Läs mer om Förtroendemannalagen på riksdagen.se

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd skyddar sig som arbetstagare vid uppsägning. Där finns det regler om turordning vid uppsägning, förtur vid återanställning, lön under uppsägningstiden och att du bara får sägas upp på grund av ”saklig grund”.

Läs mer om Lagen om anställningsskydd på Sveriges riksdag

Semesterlagen

Enligt semsterlagen har alla som arbetar rätt till 25 stycken semesterdagar och du har rätt till minst fyra veckors sammanshängande semester under sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Läs mer om semesterlagen

Studieledighetslagen

Enligt studieledighetslagen får du vara ledig från jobbet för att utbilda dig, samt återgå till arbetet med samma eller likvärdiga villkor efter du har avslutat dina studier. Kravet är att du måste har varit anställd senaste sex månaderna. Gäller det fackliga studier får du ledigt även som nyanställd. Du behöver inte läsa en utbildning inom samma område som ditt arbete för att bli beviljad studieledigt. 

Läs mer om studieledighetslagen på Sveriges riksdag

Frågor och svar

 • Bygg- och anläggningsavtalet

  För trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen som infaller på en vardag utges helglön med utgående lön.

  Helglön ingår i månadslönen.

  Helglön utges under förutsättning att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för honom gällande full arbetstid närmast före och efter helgdag.

  Med arbetad tid jämställs:

  • sjukdom under arbetsgivarperioden
  • uttryckligen beviljad ledighet
  • överenskommen inarbetad tid
  • semester
  • permittering under de fyra första veckorna av permitteringstiden.

  Det finns inga klämdagar i avtalet, utan då får ansöka om ledighet.

  Entreprenadmaskinavtalet

  För trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårsdagen som infaller på en vardag utges helglön.

  Helglön ingår i månadslönen.

  Helglön utges under förutsättning att den anställde för arbetsgivarens räkning arbetat för honom gällande full arbetstid närmast före och efter helgdag.

  Med arbetad tid jämställs:

  • sjukdom under arbetsgivarperioden
  • uttryckligen beviljad ledighet
  • överenskommen inarbetad tid
  • semester
  • permittering under de fyra första veckorna av permitteringstiden.

  Det finns inga klämdagar i avtalet, utan då får ansöka om ledighet.

  Nationaldagen

  De år som nationaldagen infaller på en lördag eller på en söndag ska en permissionsdag läggas ut samma år. Arbetsgivaren ska samråda med arbetstagaren om utläggningen. Detta gäller endast Entreprenadmaskinavtalet.

   

 • Byggavtalet

  Kläder

  Arbetsgivaren tillhandahåller en omgång överdragskläder varje 12-månadersperiod. Anställningen ska avses pågå mer än tre månader. Med överdragskläder avses hängselbyxa/midjebyxa med blus eller ofodrad overall.

  Skor

  Arbetsgivaren bekostar ett par skyddsskor per 12 månadersperiod eller när de är utslitna. Med skyddsskor menas skor, kängor , stövlar med spiktrampskydd och skyddståhätta.

  Verktyg

  Arbetsgivaren tillhandahåller verktygen. Om inte arbetet bedrivs enligt raka ackordslistan där det är beskrivet vad arbetstagaren skall tillhandahålla.

   

 • Byggavtalet

  Timavlönade

  Semesterlön är 13 % av semesterunderlaget och utbetalas i samband med semestern. Semesterlön beräknas från 1 april till 31 mars.

  A-kassan betalar inte de 10 första dagarna vid semesterpermittering.

  Om arbetstagare slutar sin anställning ska semesterersättning för samtlig intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens upphörande (semesterlagen).

  Månadsavlönade

  Semesterlön är månadslön samt tillägg med 0,8 % av aktuell månadslön per betald semesterdag. Samt 13 % för övertid och andra lönetillägg under intjänande året. Utbetalas i samband med semestern.

  Intjänad semester utbetalas i samband med slutlön eller senast en månad efter anställningens avslutande.

  Semesterpermittering betalas av arbetsgivaren fr.o.m. 11:e permitteringsdagen.

  A-kassan betalar inte ut ersättning i samband med semester.

   

 • Varsel om uppsägning är ett begrepp inom svensk arbetsrätt som innebär att en arbetsgivare förvarnar om en större mängd uppsägningar inom företaget.

  • Om minst fem arbetstagare berörs vid ett tillfälle, eller om arbetsgivaren tror att fler än 20 arbetstagare berörs under 90-dagarsperiod ska detta varsel anmälas till Arbetsförmedlingen.
  • Tidpunkten för när varslet ska ske beror på hur många som berörs av driftsinskränkningen. Ju fler drabbade desto tidigare varsel är tumregeln.
  • En anmälan om varsel ska innehålla information som exempelvis skälen till de planerade uppsägningarna, antal arbetstagare som sägs upp och vilka kategorier de tillhör och när uppsägningarna kommer att äga rum.

  Källa: Arbetsförmedlingen.

 • Om du slutar på ditt jobb så ska din slutlön betalas ut en månad efter avslutad tjänst (om ni inte kommit överens om något annat). Slutlönen kan bestå av kvarvarande/betalda semesterdagar, eventuell lön, arbetstidsförkortning etc.

Uppdaterad:
Kategorier: