Byggnads nollvision

Byggnads har som långsiktigt mål att ingen Byggnadsarbetare ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Detta kommer till uttryck i att Byggnads kongress har bestämt att arbetet med en säker arbetsmiljö ska vara prioriterat.

Innebörden av detta är att Byggnads arbetar med frågan både internt, extern, centralt och lokalt. Det finns en ombudsman som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i varje region och som har ansvaret för det faktiska arbetet. Ansvarig ombudsman på förbundskontoret har det övergripande ansvaret och är resursstöd i organisationen.

Byggnads arbete med nollvisionen bygger på tre delar: förhållningssätt, praktiskt arbete och uppföljning.

Förhållningsätt

Den första delen utgår från förhållningssätt. Med det menas att alla som arbetar med Arbetsmiljö ska bäras av insikten att dödsolyckor och olyckor både kan och ska förhindras och långsiktigt ska vara noll till antalet.

Framförallt är det tre parter som är bärare av detta förhållningssätt.

  • Först och främst är det arbetsgivarens ansvar att det arbete som utförs också genomförs på ett säkert sätt. Detta arbete kan aldrig delegeras bort. Det är vårt fackliga uppdrag att både stödja arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet och påpeka de brister som upptäcks.
  • För det andra är det den anställdes egen skyldighet att vara "sitt eget skyddsombud". Med det menas att man ska följa gällande lagar och säkerhetsföreskrifter samt påpeka eventuella brister. Det handlar också om att ha en attityd om det viktiga att alla tillsammans arbetar och har ett ansvar för en säker arbetsmiljö.
  • För det tredje har Byggnads som facklig part ansvaret att driva frågan om en säker arbetsmiljö och levandegöra nollvisionen i byggbranschen. Det handlar om, som nämnts tidigare, att stödja arbetsgivarna men framförallt att kontinuerlig utbilda och stödja Byggnads medlemmar och förtroendevalda.

Praktiskt arbete

Byggnads ska tydligt och målinriktat arbeta med arbetsmiljöfrågorna. Det innebär att vi ska stödja och strukturera det uppdrag och arbete som arbetsplatsombud och regionala skyddsombud har. Byggnads ska också erbjuda och genomföra utbildningar inom området. Det handlar också om att ha nära kontakt med Arbetsmiljöverket och att opinionsbilda kring nollvisionen och en säker arbetsmiljö.

Uppföljning

Byggnads utgår ifrån den officiella statistik som Arbetsmiljöverket redovisar. Förutom att Byggnads ska utvärdera sitt eget interna arbete så är det Arbetsmiljöverkets statistik som är det slutliga svaret på om vi har lyckats i vårt arbete med nollvisionen. Detta ska utvärderas varje år.

 

Uppdaterad: