Att vara gravid eller amma – och arbeta som byggnadsarbetare

En del arbetsmoment kan vara skadliga för dig som gravid. Det handlar bland annat om bilning, buller, damm eller farliga syror. Här finns även tips för en mensvänligare arbetsplats.

Graviditeten

Under en graviditet påverkas kroppen på många olika sätt. Kroppens ligament och benfogar mjukas upp. Det innebär att du bör undvika arbetsmoment där du utsätts för helkroppsvibrationer eller kroppsstötar. Tunga lyft ska helst undvikas helt. Det gäller redan från början av graviditeten.

Buller

Från och med graviditetsvecka 26, när örat hos fostret är fullt utvecklat, finns risk för hörselskador. Men av försiktighetsprincipen avråder landets arbets- och miljömedicinska kliniker från daglig bullerexponering över 80db under hela graviditeten. Kontakta din företagshälsovård för en individuell bedömning.

Kemiska ämnen

Blod- och plasmavolymen ökar, likaså dina fettdepåer och kroppsyta. Det innebär att ditt och bebisens upptag och omsättning av kemiska ämnen kan påverkas. Din hormonbalans förändras och är under graviditeten också extra känslig för störningar.

Ett foster kan påverkas negativt eller skadas av kemiska ämnen. Det kan ske i ett mycket tidigt skede av graviditeten, redan innan den är konstaterad, men också senare under tillväxtperioden. En fosterskada kan leda till missfall, missbildningar eller andra utvecklingsrubbningar och sjukdom. Fråga efter Säkerhetsdatablad, det ska finnas till alla kemiska produkter.

Kemiska ämnen används i vissa moment, till exempel:

  • Tvåkomponentslim (epoxy) vid fastsättning av fönsterkrossdetektorer. Limmen kan vara allergena, reproduktionsstörande eller cancerframkallande.
  • Fogskum för isolering av fönster. Vid användning frigörs nervskadande isocyanater. Vid brandsskyddsfogning frigörs cancerogena ämnen.
  • Härdplaster är också cancerogena.
  • Kolmonoxid finns i gaser från bränder eller förbränning och är speciellt farligt vid arbete i slutna utrymmen.
  • Formolja som finns i flamskyddsmedel är exempel på ämnen som kan tas upp av huden. Det används vid gjutning.

Amning

Vissa smittämnen och kemiska ämnen kan utsöndras i modersmjölk och då kan ammande barn exponeras. Det kan därför vara nödvändigt att begränsa exponering av sådana ämnen för den som ammar. Kunskapen om hur specifika ämnen går ut i bröstmjölken är fortfarande begränsad, men man vet att exempelvis bly, kvicksilver och vissa fettlösliga ämnen (till exempel en del miljögifter, vissa läkemedel, nikotin, kotinin, organiska lösningsmedel som tetrakloretylen och koldisulfid) kan föras över. Det är mindre sannolikt att andra mer vattenlösliga ämnen överförs.

Arbetsmiljöreglerna

Om arbetsmiljöreglerna som finns i Sverige följs noggrant innebär arbetsmiljön, så vitt man kan bedöma idag, sällan någon risk för ohälsa eller olycksfall för gravida kvinnor, foster eller barn som ammas.

  • Gravid eller ammande på jobbet (9,17 MB)

    Den här broschyren ger dig, din arbetsgivare och ditt skyddsombud information om vilka risker som är viktiga att tänka på när du är gravid eller ammar. Med kunskap om riskerna kan de undvikas och förebyggas för ett tryggt arbetsliv.

    Broschyren Gravid eller ammande på jobbet

Den här med tips för en mensvänligare arbetsplats

Rinnande vatten, fräscha toaletter, vilrum och möjlighet att byta om enskilt är exempel på åtgärder som skapar en bättre arbetsmiljö för menstruerande och gravida såväl som andra anställda.

Prevent har tagit fram flera filmer, diskussionsfrågor och checklistor som kan vara till hjälp i arbetet med att skapa en säker och inkluderande arbetsmiljö för gravida, ammande och menstruerande arbetstagare. 

Mer finns på prevent.se/mensochgraviditet
Checklistor för skyddsombud att undersöka och riskbedöma arbetsmiljön kring frågorna finns på prevent.se/checklistor

Relaterade föreskrifter

AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 2005:6 Medicinska kontroller
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2014:24 Joniserad strålning
AFS 2015:2 Kvarts och stendamm
AFS 2005:16 Buller
AFS 2010:1 Berg och gruvarbete
AFS 2012:2 Belastningsergonomi
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2010:16 Dykeriarbete
AFS 2016:3 Elektromagnetiska fält
AFS 2018:4 Smittorisker
AFS 2015:5 Vibrationer

Uppdaterad: